Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Verslagen gemeenteraad

LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 NOVEMBER 2018.

Openbare zitting

1. Verslag van de vergadering van 25/10/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 25/10/2018 goed.

2. IMWV: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18/12/2018 en vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de punten op de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering IMWV van 18/12/2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten goed en geeft aan de vertegenwoordiger van de gemeente opdracht het standpunt van de gemeente op de Bijzondere Algemene Vergadering IMWV van 18/12/2018 te vertolken.

3. WVI: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 20/12/2018 en vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale van 20/12/2018 goed en draagt aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

4. WVI: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 20/12/2018 met statutenwijziging en vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale met statutenwijziging van 20/12/2018 goed en draagt aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan deze algemene vergadering op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

5. IVBO: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 19/12/2018 met statutenwijzigingen en kapitaalsvermindering en vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering van IVBO met statutenwijzigingen en kapitaalsvermindering op 19/12/2018 en de daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad goed en draagt de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering van IVBO op 19/12/2018 op alle besluiten te treffen in opdracht van het gemeentebestuur, en alle akten, stukken, notulen, registers te verlijden en te ondertekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen, en, in het algemeen het nodige te doen, conform de beslissing van de gemeenteraad.

6. IVBO: goedkeuring agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 19/12/2018 en vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de Bijzondere Algemene Vergadering van IVBO op 19/12/2018 en de daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed en draagt de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering van IVBO op 19/12/2018 op alle besluiten te treffen in opdracht van het gemeentebestuur, en alle akten, stukken, notulen, registers te verlijden en te ondertekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen, en, in het algemeen het nodige te doen, conform de beslissing van de gemeenteraad.

7. Farys: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVS dv d.d. 19/12/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de buitengewone vergadering TMVS dv van 19 december 2018 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten goed.

8. Farys: goedkeuring agenda van Buitengewone Algemene Vergadering van TMVW ov d.d. 21/12/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de buitengewone vergadering TMVW ov van 21 december 2018 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten goed.

9. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst “Hartveilige gemeente” met het Rode Kruis Vlaanderen.

De gemeenteraad keurt eenparig de samenwerkingsovereenkomst ‘Hartveilige Gemeente’ met het Rode Kruis-Vlaanderen goed.

LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2018.


Openbare zitting

1. Verslag van de vergadering van 27/09/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 27/09/2018 goed.

2. Financiën: aanpassing meerjarenplan 7/2014-2020 – vaststelling.

De gemeenteraad stelt eenparig het aangepast meerjarenplan 7/2014-2020 in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) vast.

3. Financiën: gemeente budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2018 – vaststelling.

De gemeenteraad stelt eenparig de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2018, bestaande uit de wettelijke rapporten en toelichting, vast.

4. Onderwijs: goedkeuring rekening 2017-2018 van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

De gemeenteraad keurt eenparig de rekening 2017-2018 van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door het beheerscomité d.d. 25/09/2018, goed.

5. Onderwijs: goedkeuring begroting 2018-2019 van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

De gemeenteraad keurt eenparig het budget 2018-2019 van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door het beheerscomité d.d. 25/09/2018, goed.

6. Onderwijs: afsluiten convenant voor vervangingen van korte afwezigheden van leerkrachten van de scholengemeenschap “De Oostkant” voor het schooljaar 2018-2019.

De gemeenteraad keurt eenparig het convenant voor vervangingen van korte afwezigheden van leerkrachten van de scholengemeenschap “De Oostkant” voor het schooljaar 2018-2019 goed.

7. Imewo: goedkeuring van agenda en vaststelling van het mandaat voor de Algemene Vergadering d.d. 13/12/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 13 december 2018, goed.

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 13 december 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 25/10/2018.

In de gemeenteraad van 31/10/2013 werd de heer Wim Cools, schepen, aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente en dit voor alle algemene vergaderingen tot en met 31/12/2018. Mevr. Annie Dumon, raadslid, werd aangesteld als plaatsvervangend

vertegenwoordiger.

8. IMWV: goedkeuring van statutenwijziging.

De gemeenteraad keurt eenparig de voorgestelde statutenwijziging van IMWV, zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp, goed.

De gemeenteraad geeft eenparig opdracht aan de vertegenwoordiger deze wijzigingen op de Buitengewone Algemene Vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.

9. Goedkeuring ontwerp huurovereenkomst voor de woning dienstig als kinderopvang.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het ontwerp huurovereenkomst voor de woning gelegen te Zuienkerke, Nieuwe Steenweg 41, dienstig als kinderopvang, waarbij de maandelijkse huurprijs vastgesteld wordt op 250 euro.

10. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – afbakening parkeerplaats in de Kerkhofstraat te Houtave voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

De gemeenteraad keurt eenparig het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed waarbij in de Kerkhofstraat te Houtave (t.h.v. de hoek Kerkhofstraat/Pastoriestraat aan de kant van de kerkomheining) een parkeerplaats afgebakend wordt voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

Volgende maatregel wordt ingevoerd:

  • het parkeren is toegelaten.

  • het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E9a aangevuld met onderborden Type VIId.

11. Steun aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Indonesië via het Fonds van de Burgemeester – kennisname.

De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 15/10/2018 waarbij een bijdrage van 250,00 euro vanuit “Het Fonds van de Burgemeester” als steun voor de actie ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Indonesië wordt gestort.
LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 AUGUSTUS 2018

Openbare zitting

1. Verslag van de vergadering van 05/07/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 05/07/2018 goed.

2. Financiën: vaststellen jaarrekening gemeente dienstjaar 2017.

De gemeenteraad stelt eenparig de jaarrekening 2017 van de gemeente met de wettelijke rapporten vast.

3. Centraal Kerkbestuur: budgetten 2019 – akteneming.

  • Sint-Bavo Houtave

  • O.L.-Vrouw Meetkerke

  • Sint-Bartholomeus Nieuwmunster

  • Sint-Michiel Zuienkerke.

De gemeenteraad neemt eenparig akte van het budget 2019 van de kerkfabrieken Sint-Bavo, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Bartholomeus en Sint-Michiel.

4. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2018-2019.

De gemeenteraad stelt eenparig het lestijdenpakket schooljaar 2018-2019 vast.

5. Gemeentelijke Basisschool: verlofregeling administratief personeel voor het jaar 2019.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de verlofregeling van het administratief personeel van de gemeentelijke basisschool voor het jaar 2019.

6. Gemeentelijke Basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2018-2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de wijze van berekening en de uitbetaling van het middagtoezicht voor het schooljaar 2018-2019 goed.

7. Goedkeuren overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge – Zuienkerke.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de overeenkomst tot oprichting van de Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge-Zuienkerke met ingang van 01/09/2018.

8. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor onderhoudswerken aan de Vagevuurstraat / wijk.

De gemeente verleent eenparig zijn goedkeuring tot uitvoering van de onderhoudswerken aan de Vagevuurstraat en bijkomende gedeelten in de Vagevuurwijk, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.

De raming der werken bedraagt 150.146,18 euro (BTW 21% inbegrepen).

De te ontvangen trekkingsrechten in het kader van het Vlaams Plattelandsfonds ten bedrage van € 123.470,00 zijn voorzien in het budget 2018.

De nodige kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget 2018 op budgetcode IE – 5 – 0200-00/2 240 007.

De gunning zal geschieden via openbare procedure.

9. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor renovatie pastorie te Zuienkerke tot kinderdagverblijf.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de renovatie van de pastorie te Zuienkerke tot kinderdagverblijf, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.

De raming der werken bedraagt 15.000,- euro inclusief 21% btw.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

10. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het vervangen van CV-ketel door condensatieketel in voormalige pastorie te Zuienkerke.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het vervangen van CV-ketel door een condensatieketel in de voormalige pastorie te Zuienkerke, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.

De raming der werken bedraagt 9.000,- euro inclusief 21% btw.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.Geheime zitting

1. Aanstellen afgevaardigde en plaatsvervanger in de stuurgroep van de kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst energie-WVI.

De gemeenteraad beslist eenparig de heer Jacques Demeyere, Schepen, wonende te 8377 Zuienkerke, Brugse Steenweg 39, aan te stellen als afgevaardigde van de gemeente in de stuurgroep van de kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst energie-WVI.

De heer Alain De Vlieghe, Burgemeester, wonende te 8377 Zuienkerke, Nieuwe Steenweg 40, wordt eenparig aangesteld als plaatsvervanger.

2. Aanstellen afgevaardigde en plaatsvervanger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge – Zuienkerke.

De gemeenteraad beslist eenparig mevrouw Annelies Dewulf, Schepen, wonende te 8377 Zuienkerke, Oude Molenweg 16, aan te stellen als afgevaardigde van de gemeente in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge – Zuienkerke.

De heer Noël Delaere, Schepen en OCMW-Voorzitter, wonende te 8377 Zuienkerke, Leeglandstraat 24, wordt eenparig aangesteld als plaatsvervanger.
i.o.

De Algemeen Directeur                                                                    De Voorzitter

LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN GENOMEN IN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 SEPTEMBER 2018

Openbare zitting

1. Verslag van de vergadering van 29/08/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 29/08/2018 goed.

2. OCMW: wijziging budget 2018 – kennisname.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de budgetwijziging nummer 1 van het dienstjaar 2018 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

3. Politiezone Blankenberge-Zuienkerke: aanpassing gemeentelijke dotatie dienstjaar 2018 ingevolge begrotingswijziging nr. 1.

De gemeenteraad keurt eenparig, op basis van het financieringsprotocol goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 27/12/2012, de gewijzigde dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke voor het dienstjaar 2018 als volgt goed:

Vast gedeelte: € 220.260,00
Variabel gedeelte: € 260.608,00

4. Vaststellen van de werkingsbijdrage van de gemeente Zuienkerke in de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor het dienstjaar 2019.

De gemeenteraad stelt eenparig het aandeel van de gemeente Zuienkerke in de gemeentelijke toelage voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen in het gemeentebudget 2019 vast op budgetsleutel 2019/6494001/0410 van het exploitatiebudget ten bedrage van 103.913,00 euro.

5. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het uitvoeren van binnenschilderwerken in de voormalige pastorie te Zuienkerke.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het uitvoeren van binnenschilderwerken in de voormalige pastorie te Zuienkerke, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.
De raming der werken bedraagt 17.000,- euro inclusief 21% btw.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

6. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst in het kader van de realisatie van het masterplan in de dorpskern te Nieuwmunster.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst en bijlagen tussen de gemeente Zuienkerke en de eigenaars van de desbetreffende percelen in het kader van de realisatie van het masterplan in de dorpskern te Nieuwmunster.
Lijst van de gemeenteraadsbesluiten genomen in de vergadering van de gemeenteraad van 5 juli 2018.

Openbare zitting

1.    Verslag van de vergadering van 31/05/2018.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 31/05/2018 goed.


2.    Decreet Lokaal Bestuur :

-       kennisname aanstelling algemeen directeur van rechtswege

-       kennisname aanstellingsbesluit directeur sociaal beleid bij het OCMW

De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de gemeentesecretaris Franky Goethals die daarmee instemt, als algemeen directeur en dit met ingang van 22/06/2018.

De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur en dit vanaf de aanstelling van rechtswege

De gemeenteraad neemt kennis van het aanstellingsbesluit van de OCMW-secretaris Inez Goderis als directeur sociaal beleid bij het OCMW met ingang van 22/06/2018.

De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 DLB.

Tot en met 31 december 2023 wordt de OCMW-secretaris Inez geacht te voldoen aan de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van algemeen directeur.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd tot 1 april 2026 met opname van de OCMW-secretaris.

3.    Aanpassing personeelsformatie – goedkeuring.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan volgende aanpassing aan de personeelsformatie :

-          3 VTE technisch beambten niveau E1- E3 – onderhoud, groen, wegen, gebouwen worden ingeschaald in niveau D1 – D3 technische assistenten

(E-niveaus zijn uitdovende functies).

-          1,5 VTE technische beambten niveau E1-E3 – poetsdienst worden ingeschaald in niveau D1-D3 technische assistenten (E-niveaus zijn uitdovende functies)

-          het ambt van secretaris wordt gewijzigd naar algemeen directeur.

4.    Goedkeuring gezamenlijk organogram gemeente – OCMW.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het gezamenlijk organogram gemeente – OCMW en dit gelet op art. 161 van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij gesteld wordt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dienen vast te stellen en een aanpassing van het organogram noodzakelijk is gelet op de nieuwe functie van algemeen directeur en een nieuwe passende functie op A-niveau voor de niet-aangestelde functiehouder en de wijzigingen van de functies van niveau E naar niveau D.

 5.    OCMW : goedkeuren jaarrekening dienstjaar 2017.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de jaarrekening 2017 van het OCMW.

 
6.    Gemeentelijke Basisschool : vaststellen facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2018-2019.

De gemeenteraad stelt eenparig de facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2017-2018 vast op :

- maandag 1 oktober 2018

- vrijdag 1 februari 2019

 
7.    Gemeentelijke Basisschool : aanvraag uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2018-2019.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om de gemeentelijke basisschool te ondersteunen met 5 uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2018-2019.

 
8.    Scholengemeenschap de Oostkant : protocol lerarenplatform – goedkeuring.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring tot de toetreding tot het lerarenplatform van de scholengemeenschap de Oostkant en keurt eenparig het protocol hiervan goed.


9.    Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de uitbreiding- en renovatiewerken in de gemeentelijke basisschool.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring tot uitvoering van de uitbreiding- en renovatiewerken aan de gemeentelijke basisschool, keurt eenparig het bestek hiervan goed en stelt voorwaarden en wijze van gunnen vast.

De kostprijs voor uitvoering van de werken wordt geraamd op 576.230,50 euro (BTW inclusief).

De gunning zal geschieden via openbare procedure.

Het aanbestedingsdossier wordt overgemaakt aan AGION voor het bekomen van een subsidie.

 
10.  Principiële goedkeuring om de voormalige pastorie van Zuienkerke ter beschikking te stellen voor een kinderopvangdienst.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn principiële goedkeuring om de voormalige pastorie te Zuienkerke te herbestemmen voor kinderopvang en hiervoor een overeenkomst af te sluiten met Felies vzw met het oog op het indienen van een aanvraagdossier bij Kind & Gezin.

 11.  Principiële goedkeuring voor het aangaan van een interlokale vereniging met de stad Brugge voor de organisatie van deeltijds kunstonderwijs.

De gemeenteraad verleent zijn principiële goedkeuring voor het aangaan van een interlokale vereniging met de stad Brugge voor de organisatie van deeltijds kunstonderwijs met ingang van 01/09/2018 onder voorbehoud van goedkeuring door het ministerie.

 
12.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst van de kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst energie – WVI.

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst van de kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst energie – WVI, waarbij een aanstelling van een renovatiebegeleider (energiecoach) voor particulieren wordt voorzien in het kader van het Burgemeestersconvenant binnen het domein “Renovatie-woningen” in samenwerking met de WVI en de gemeenten Ingelmuster, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostrozebeke en Zuienkerke, goed.

 

 

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok