Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Officiële bekendmakingen

Bekendmaking meldingsakte bronbemaling voor ontgraving Blankenbergse Steenweg 30

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Volgende aanvrager(s)

ALGEMENE BOUWWERKEN MINY

heeft/hebben een melding ingediend voor:

            - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor ontgraving.

De melding heeft betrekking op een terrein gelegen te:

Blankenbergse Steenweg 30, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 2 (ZUIENKERKE) , sectie C, nr 0452 ADe aktename ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeU kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

U zendt hiertoe een verzoekschrift per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs naar: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel. U doet dit binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 18 juni 2019 (dag niet inbegrepen)

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en 4 fotokopies of een digitale kopie. Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de gewestelijk omgevingsambtenaar en aan de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

U bent een rolrecht verschuldigd van :

-200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

-100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuurscolleges. (http://www.dbrc.be/vergnningsbetwistingen)

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning m.b.t. stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten van Sunparks De Haan gelegen Driftweg.

BEKENDMAKING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNINGVolgende aanvrager(s)

NV SUNPARKS DE HAANHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

  - stedenbouwkundige handelingen

  - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteitenKort omschreven gaat het over “Sunparks De Haan”.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Driftweg 150, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER), sectie B, nrs 24M2, 24A5, 24P, 24Z, 24X2, 24Y4, 24F3, 24K3, 24W, 24L2, 24B4, 23T, 24N, 24C3, 24H4, 24Z3, 24L4, 24S3, 24T3, 24V4, 24S, 24G2, 24H3, 24C4, 24F2, 24Z2, 24A3, 24B2, 24S2, 24R, 24X4, 24Y2, 24D4, 24R4, 24V3, 24D3, 24V2, 24G4, 24B3, 24Y, 24W2, 24E3, 23S, 24P3, 24N4, 24W3, 24G3, 24R2, 24L3, 24S4, 24M3, 24W4, 24P4, 24X3, 24R3, 24K4, 24B5, 24M4, 24T4, 24N3, 23P, 24A4, 24Y3, 23A, 24A2, 24N2, 24T, 24X, 24P2, 24H2, 24K2, 24C2, 24T2, 24D2, 24V, 24E2, 24F4, 23LDe Deputatie heeft op 23/05/2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.beU kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar departement omgeving op het volgende adres: afd gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), koning Albert II Laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij de beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager, het College van Burgemeester en Schepenen van Zuienkerke & de deputatie van West-Vlaanderen. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  • Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek

  • De volgende referentie: “dossiernummer” OMV_2019003585

  • De redenen waarom u beroep aantekent;

  • Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

  • Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van € 100 op het rekeningnummer BE 04 3751 1109 9031 van het omgevingsfonds met als referentie “beroep omgevingsvergunning ‘dossiernummer’” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking verdeling zetels bijzonder comité voor de sociale dienst

BEKENDMAKING VERDELING ZETELS BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST


Artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt hoe de zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden verdeeld over de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen.

Bij de zetelverdeling wordt geen rekening gehouden met de zetel van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de OCMW-raad beschikt.

Uiterlijk op 14 december 2018 (61 ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen) maakt de algemeen directeur op de webtoepassing van de gemeente bekend hoeveel zetels van het bijzonder comité toekomen aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten.

 

Voor de gemeente Zuienkerke is dit voor :

Lijst Burgemeester : 6 zetels (zetel van de voorzitter van het bijzonder comité voor 
                                                  de sociale dienst niet inbegrepen).


De algemeen directeur,

Franky GoethalsPublicatiedatum : 14/12/2018

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het onderkelderen vergunde woning en horeca Brugse Steenweg 22.

BEKENDMAKING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)BVBA LE BAIGNEUR – De Bleeker PieterHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

            - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteitenKort omschreven gaat het over “onderkelderen vergunde woning en horeca”.De aanvraag heeft als adres(sen):Brugse Steenweg 22, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER) , sectie A, nr 0388 FHet College van Burgemeester en Schepenen heeft op 20-05-2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.beU kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie West-Vlaanderen op het volgende adres: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge).

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij de beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het College van Burgemeester en Schepenen van Zuienkerke. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  • Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek

  • De volgende referentie: “dossiernummer” 2019/12 - OMV_2019037282

  • De redenen waarom u beroep aantekent;

  • Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

  • Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van € 100 op het rekeningnummer BE 21 0910 1313 1203 van de provincie West-Vlaanderen met als referentie “beroep omgevingsvergunning ‘dossiernummer’” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking verdeling zetels bijzonder comité voor de sociale dienst

BEKENDMAKING VERDELING ZETELS BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST


Artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt hoe de zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden verdeeld over de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen.

Bij de zetelverdeling wordt geen rekening gehouden met de zetel van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de OCMW-raad beschikt.

Uiterlijk op 14 december 2018 (61 ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen) maakt de algemeen directeur op de webtoepassing van de gemeente bekend hoeveel zetels van het bijzonder comité toekomen aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten.

 

Voor de gemeente Zuienkerke is dit voor :

Lijst Burgemeester : 6 zetels (zetel van de voorzitter van het bijzonder comité voor 
                                                  de sociale dienst niet inbegrepen).


De algemeen directeur,

Franky GoethalsPublicatiedatum : 14/12/2018

Pagina 1 van 4

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok