Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Officiële bekendmakingen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning m.b.t. het windpark Zuienkerke/Brugge.

BEKENDMAKING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

NV ELICIOHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

            - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteitenKort omschreven gaat het over het windpark zuienkerke/brugge.De aanvraag heeft als adres(sen):Blauwe Torenstraat

Kadastraal bekend: Afdeling 1 (ZUIENKERKE) , sectie D, nrs 590, 591, 592, 593, 594, 598A & 599ADe deputatie heeft op 21/03/2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd geweigerd.De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.beU kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de departement Omgeving op het volgende adres: Afd Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij de beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het College van Burgemeester en Schepenen van Zuienkerke en de deputatie van West-Vlaanderen. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek

 • De volgende referentie: “dossiernummer” OMV_2018082401

 • De redenen waarom u beroep aantekent;

 • Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

 • Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van € 100 op het rekeningnummer van het omgevingsfonds BE 04 3751 1109 9031 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018082401” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor herstel talud en verleggengrachten Moerdreve 5

BEKENDMAKING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Willems Arne EmielHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

VegetatiewijzigingKort omschreven gaat het over het herstel talud en verleggen grachten moerdreve 5, meetkerke.De aanvraag heeft als adres(sen):

Moerdreve 5, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 3 (MEETKERKE) , sectie C, nr 0308 LHet College van Burgemeester en Schepenen heeft op 08-04-2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd geweigerd.De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.beU kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie West-Vlaanderen op het volgende adres: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge).

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij de beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het College van Burgemeester en Schepenen van Zuienkerke. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek

 • De volgende referentie: “dossiernummer” 2019/2 - OMV_2019015763

 • De redenen waarom u beroep aantekent;

 • Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

 • Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van € 100 op het rekeningnummer BE 21 0910 1313 1203 van de provincie West-Vlaanderen met als referentie “beroep omgevingsvergunning ‘dossiernummer’” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het herbestemmen verbouwen en uitbreiden vergund landbouwbedrijfswoning i.f.v. vakantiewoning, het herbestemmen verbouwen en/of heroprichten landbouwbedrijfsgebouwen tot bergingen en het herschikken verhard

BEKENDMAKING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNINGVolgende aanvrager(s)

mevrouw Laukens KatelijneHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingenKort omschreven gaat het over :

 • herbestemmen verbouwen en uitbreiden vergund landbouwbedrijfswoning ifv vakantiewoning ;

 • herbestemmen verbouwen en/of heroprichten landbouwbedrijfsgebouwen tot bergingen ;

 • herschikken verhardingen en aanhorigheden bij bestaand vergunde gedesaffecteerd landbouwbedrijf.De aanvraag heeft als adres(sen):

Prins Leopoldstraat 9, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER) , sectie B, nrs 0381E, 0382Z & 0382XHet College van Burgemeester en Schepenen heeft op 25-03-2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.beU kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie West-Vlaanderen op het volgende adres: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge).

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij de beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het College van Burgemeester en Schepenen van Zuienkerke. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek

 • De volgende referentie: “dossiernummer” 2018/84 - OMV_2018144933

 • De redenen waarom u beroep aantekent;

 • Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

 • Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van € 100 op het rekeningnummer BE 21 0910 1313 1203 van de provincie West-Vlaanderen met als referentie “beroep omgevingsvergunning ‘dossiernummer’” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor verbouwen woning - herbouwen bijgebouw na slopen - slopen bijgebouw II - aanleggen zwembad

BEKENDMAKING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Versyck PharyHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingenKort omschreven gaat het over het verbouwen woning - herbouwen bijgebouw na slopen - slopen bijgebouw ii - aanleggen zwembad.De aanvraag heeft als adres(sen):

Assestraat 1, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend:   Afdeling 1 (ZUIENKERKE) , sectie B, nr 0643 B Afdeling 1 (ZUIENKERKE) , sectie B, nr 0642 BHet College van Burgemeester en Schepenen heeft op 08-04-2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.beU kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie West-Vlaanderen op het volgende adres: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge).

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij de beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het College van Burgemeester en Schepenen van Zuienkerke. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek

 • De volgende referentie: “dossiernummer” 2018/86 - OMV_2018148284

 • De redenen waarom u beroep aantekent;

 • Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

 • Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van € 100 op het rekeningnummer BE 21 0910 1313 1203 van de provincie West-Vlaanderen met als referentie “beroep omgevingsvergunning ‘dossiernummer’” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking verdeling zetels bijzonder comité voor de sociale dienst

BEKENDMAKING VERDELING ZETELS BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST


Artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt hoe de zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden verdeeld over de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen.

Bij de zetelverdeling wordt geen rekening gehouden met de zetel van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de OCMW-raad beschikt.

Uiterlijk op 14 december 2018 (61 ste dag na de gemeenteraadsverkiezingen) maakt de algemeen directeur op de webtoepassing van de gemeente bekend hoeveel zetels van het bijzonder comité toekomen aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten.

 

Voor de gemeente Zuienkerke is dit voor :

Lijst Burgemeester : 6 zetels (zetel van de voorzitter van het bijzonder comité voor 
                                                  de sociale dienst niet inbegrepen).


De algemeen directeur,

Franky GoethalsPublicatiedatum : 14/12/2018

Pagina 1 van 5

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok