Toespraak van  ALAIN DE VLIEGHE, burgemeester Zuienkerke.

 

Beste genodigden, van harte welkom op de officiële opening van de vernieuwde Kapellestraat. In mijn nieuwjaarstoespraak van dit jaar heb ik gezegd dat we de werken aan de Kapellestraat in Houtave zouden openen met de nodig toeters en bellen. Voor de toeters hebben we Bert Ostyn gevraagd die ons straks op een ludieke en muzikale wijze zal begeleiden bij de rondgang in de Kapellestraat.

 

kapellestraat 1

 

Van de bellen of de bubbels zullen we kunnen genieten na onze rondgang met een uitgebreide receptie aangeboden door het gemeentebestuur. We kregen regelmatig de terechte opmerking van inwoners dat de Kapellestraat zeer onveilig was voor fietsers en zeker ook voor voetgangers die in de donkere dagen van het dorp naar de Oostende steenweg gingen om daar de bus te nemen. Het gemeentebestuur heeft deze opmerkingen doorgespeeld naar ons studiebureau Plantec met de vraag om daar een oplossing voor te ontwerpen. Naast deze opmerkingen moest er ook nog rekening gehouden worden met het feit dat Houtave beschermd is als dorpszicht en natuurlijk ook met de kostprijs van het project.

 

Na heel wat voorstudie is er vastgesteld dat de bestaande riolering in slechte staat was en dat het wegdek en de bestaande voetpaden en parkeerplaatsen ook best vernieuwd worden. Om de werken van het vrijllggend fiets-en voetpad te kunnen realiseren moest de bestaande gracht verplaatst worden en een nieuwe gracht getrokken worden. Dit betekende dat er de nodige onteigeningen moesten gebeuren . We hebben alle onteigeningen onderhands kunnen regelen wat niet altijd evident is, maar toch vraagt dit heel veel administratie en ook de nodige tijd.

 

Aangezien de riolering vernieuwd werd en er een overschakeling was van een gemengd rioolstelsel naar een gescheiden stelsel moesten de mensen een afkoppeling doen van hun regenwater en vuil water. ln opdracht en op kosten van de gemeente heeft het studiebureau een afkoppelingsvoorstel uitgewerkt om de inwoners te begeleiden. Ze kregen de mogelijkheid om deze afkoppelingswerken te laten uitvoeren door de aannemer van de werken of het zelf te doen. Voor deze werken was er ook een subsidie van 500,00€ voorzien. In het kader van openbaarheid van bestuur hebben we alle bewoners van de Kapellestraat uitgenodigd om het voorontwerp voor te stellen. Door corona hebben we dat niet gezamenlijk kunnen organiseren , maar hebben we de mensen op afspraak uitgenodigd naar het gemeentehuis om de plannen te tonen en te bespreken. Naar aanleiding van een paar opmerkingen heeft het studiebureau de definitieve plannen en ook het bestek kunnen opmaken.

 

kapellestraat 2

 

De aanbesteding heeft plaatsgevonden op 3 september 2021. Er waren 5 aannemers die een offerte ingediend hebben . De tijdelijke vereniging Seru-Vanlerberghe waren de Iaagste bieders met een bedrag van 1.599.905,00€. Het bevel van aanvang der werken was 10 januari 2021 met een uitvoerÍngstermijn van 90 werkdagen. De aannemer Vanlerberghe uit Diksmuide die gespecialiseerd is in de aanleg van riolering en persleidingen heeft deze werken uitgevoerd, wat we toch de ondankbare vuile werken kunnen noemen, maar zeker super belangrijke werken zijn.

 

Aannemer Seru uit Veurne heeft hier de bovenbouw gedaan zoals het aanleggen van de voetpaden, asfalteren van de weg, het aanplanten van bomen en aanleggen van het groen en het plaatsen van het straatmeubilair wat we de meer dankbare werken kunnen noemen. Buiten deze werken hadden we ook nog het vernieuwen van de nutsleidingen en het plaatsen van de nieuwe openbare ledverlichting.

 

kapellestraat 4

 

Beste mensen, de werken hebben langer geduurd dan voorzien maar dat komt voor een deel door een langdurig defect aan de soilmix installatie. Met deze gigantische installatie hebben ze een betonnen muur in de grond gemaakt van 8m diep en een dikte van 30 cm en dat over de ganse lengte van de straat waar er huizen stonden. Deze muur dient er voor dat er tijdens de bemaling geen grondwater van onder de woningen wegvloeit. Als ze dergelijke methode niet toepassen is erveel kans dat de turflaag die in de grond zit inkrimpt waardoor de woningen gaan zakken met veel schade als gevolg. Er waren ook problemen met de levering van materialen ten gevolge van de coronacrisis.

 

Uiteindelijk zijn de werken zeer vlot verlopen dankzij de goede weersomstandÍgheden maar zeker ook dankzij de 2 professionele aannemers die zeergoed afgestemd waren op elkaar. Erwas ook een goede verstandhouding tussen de bewoners en de werfleiders dankzij de goede afspraken onder elkaar. We konden ook rekenen op ons studiebureau Plantec die op een deskundige manier de werken hebben gecoördineerd. Een zeer belangrijke speler in het verhaal was ook Farys die instaat voor een groot stukvan de kosten via subsidÍes. De werken hebben uiteindelÍjk 576 668,00€ gekost aan de gemeente. Dat is nog altijd veel geld maar het resultaat mag er zijn. Het is een meerwaarde voor ons mooie Houtave.

 

 

De werken zijn volledig gedaan enkel zullen we de inrít naar Houtave op de Oostende steenweg aanpassen. Er is een nieuw voorstel met een langere middeninrijstrook uitgetekend die nog moet goedgekeurd worden door AWV. We hopen dat we deze veiligere aanpassing zo vlug mogelijk kunnen uitvoeren.

 

Beste mensen, vooraleer we overgaan tot onze kleine wandeling en het knippen van het lint wil iktoch nog een paar mensen van harte bedanken. Ten eerste de mensen van Houtave en zeker de bewoners van de Kapellestraat voor hun verd raagzaamheid tijdens de werken. Bij deze wil ik ook de aannemers en zeker de werfleiders Nicky en Franky bedanken voor hun inzet en gedrevenheid . Ook van harte dank aan het studiebureau Plantec en zeker aan Jarich die de werf op een correcte manier heeft gecoördineerd en van de 32 werfvergadering een correct verslag heeft gemaakt. Zeker ook dank Jurgen Duyvenjonck, de verantwoordelijke van Farys die met veel plezier iedere week naar Houtave kwam om de werkvergaderingen bij te wonen. lk zal eerlijk gezegd ook deze wekelijks samenkomsten een beetje missen , maar we zullen mekaar nog wel zien op andere werven of andere momenten. En laten we nu deze prachtige straat op gepaste wijze openen. Bedankt.