Op 6 januari 2024 organiseerde het gemeentebestuur van de gemeente Zuienkerke de traditionele Nieuwjaarsreceptie. Hierna vind je de Níeuwiaarstoespraak van burgemeester Alain De Vlieghe.

 

nieuwjaar 01 99852

 

Beste collega's Burgemeesters, Ere Burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, beste genodigden en beste Zuienkerkenaars. Van harte welkom op onze Nieuwjaarsreceptie.

 

Beste mensen mijn toespraak van verleden jaar ben ik beëindigd met jullie een zalig, gelukkig en vredevol nieuwjaar te wensen. Maar jammer genoeg is het bij wensen gebleven. 2023 was een turbulent jaar . De laatste maanden worden we geconfronteerd met de vreselijke oorlog tussen Israël en Hamas. De menselijke waarden en respect voor elkaar worden hier met de voeten getreden. Buiten deze oorlog zijn er in de wereld nog een 100 tal oorlogen bezig maar die raken door de oorlog in Gaza een beetje ondergesneeuwd maar zijn daarom niet minder vreselijk. Door al deze jammerlijke situaties zijn er heel veel mensen op de vlucht en die krijgen het alsmaar moeilijker om ergens een veilige thuis te vinden.

 

nieuwjaar 03 51885 

Antisemitisme, Radicalisering, Godvergeten, artificiële intelligentie, klimaatveranderingen, dictators, stikstofproblemen, CO2 uitstoot, slecht begrotingsrapport, stijgende armoedegrens, hongersnood, vluchtelingen bosbranden en overstromingen, dat zijn ook allemaal zaken die een grote invloed hebben op onze samenleving. Niettegenstaande al deze negatieve berichten draait de wereld verder rond en moeten we er alles aan doen om mee te zijn en positief verder te werken.

 

Al: artificiële intelligentie is een prachtige uitvinding maar voor veel zaken zeer onrustwekkend. Ik was eerst van plan mijn toespraak te maken via Chat GPT maar Zuienkerke en zijn inwoners zijn zo buitengewoon en bijzonder dat ik het niet aandurfde. Ik heb het nu gedaan via IVA: intelligentie van Alain.

 

ln 2023 zijn er heel wat mooie activiteiten georganiseerd door onze verenigen deze zullen dit jaar grotendeels weer aan bod komen . Als gemeente zijn wij bezig met heel wat lopende items, maar ik denk dat "lopende" de verkeerde benaming is . lk zou het beter vervangen door slenterende zaken. Ik hoor van veel collega's hetzelfde verhaal dat het allemaal veel te lang duurt vooraleer men iets kan realiseren. De lange procedures en de gerechtelijke mogelijkheden om zaken tegen te houden en te vertragen is niet meer realistisch. Voor Zuienkerke hebben we een paar dossiers die in dat straatje zitten zoals het masterplan in Nieuwmunster, het bouwen van sociale woningen, het aanleggen van een stukje voetpad langs de driftweg en de ring rond Zuienkerke.

 

nieuwjaar 02 02b20

 

Toch zijn we erin geslaagd om op gebied van openbare werken 2 belangrijke dossiers af te werken. De werken voor het realiseren van een vrijliggend fietspad, nieuwe riolering, voetpad en wegdek in de kapellestraat in Houtave en eveneens in de Prins-Leopoldstraat, Grotestraat in Nieuwmunster. Twee prachtige realisaties

 

Beste mensen 2024 is het jaar van de verkiezingen. Op zondag 9 juni zijn in Vlaanderen de Vlaamse- Federale en Europese verkiezingen. Voor deze verkiezingen moet je gaan kiezen vanaf 18 jaar. Op zondag 13 oktober zijn er de gemeenteraad - en Provinciale verkiezingen. Voor deze verkiezingen is de kiesplicht afgeschaft en mag men gaan stemmen vanaf 18 jaar. (ik zou zeggen allen daarheen).

 

De 16 jarigen mogen enkel gaan stemmen voor de Europese verkiezingen.

 

Zoals jullie al gezien hebben in de media zullen er zeker gemeenteraadsverkiezingen zijn in Zuienkerke. Hoeveel lijsten er zullen zijn wachten we af. Bij deze wil ik iedereen die zich verkiesbaar stelt op eender welke lijst veel succes toewensen. Dat de beste mogen winnen.

 

Op gebied van verkeer en veiligheid en ik leg de nadruk op veiligheid is er een aanpassing in Zuíenkerke en Meetkerke. ln de dorpskern van Zuienkerke is er in de Nieuwe Steenweg een zone 30 voorzien en in Meetkerke is er op de Oostendse Steenweg ter hoogte van de doortocht van Meetkerke een snelheidsregime van 50 km/uur. lk denk dat de meeste mensen dat al gezien hebben, hopelijk nog niet op papier.

 

 nieuwjaar 04 1e350

Stand van de bloedgevers

 

Vanaf vandaag zijn er in het kader van de nieuwe vervoersregio Brugge een aantal belangrijke wijzigingen voor het openbaar vervoer. De busverbinding Blankenberge Zuienkerke wijzigt. De lijnbus zal vertrekken vanuit Wenduine , via de nieuw steenweg en de Blankenbergse steenweg naar Brugge. Dit betekent dat er geen rechtstreekse verbinding meer is vanZuienkerke naar Blankenberge. lemand die vanuit Zuienkerke dorp naar Blankenberge wil zal moeten afstappen aan de Kruiskalsijde en een andere bus nemen naar Blankenberge. Er is een verhoging van frequentie, de bus zal iedere dag, zelfs de zondag om de 2 uur rijden. Een belangrijke aanpassing is de invoering van het flexvervoer, dat is de vervanger van de belbus. Belangrijk is eveneens dat er een evaluatie komt en eventuele aanpassingen mogelijk zijn.

 

 

Op gebied van gemeentepersoneel zijn er ingrijpende veranderingen op til. Onze algemene directeur Franky Goethals gaat per 1 april 2024 op pensioen, en dat is geen aprilgrap. Franky is in de gemeente gestart op 9 januari 1984 als tewerkgestelde werkloze opsteller. Op 1 september 1986 is hij benoemd in vast verband als opsteller. Met nog een paar tussenstappen zoals waarnemend secretaris en gemeentesecretaris is Franky op 22 juni2018 algemeen directeur geworden. Met zijn Ojaar ervaring kent hij als geen ander de werking van ons gemeentebestuur. Hij is een echte dossierkenner met een enorm geheugen en inzet. Momenteel is hij al bezig om met zijn opvolger lnez Goderis die momenteel Directeur sociale beleid is, samen te zitten om zijn taak over te dragen. Ik wens Franky veel geluk op zijn welverdiend pensioen en ook veel geluk aan lnez met haar nieuwe belangrijke uitdaging. (Nvdr.: speech onderbroken door warm applaus)

 

 nieuwjaar 05 2e176
Stand van de KLJ Houtave

 

Mark Maenhoudt , onze stedenbouwkundig ambtenaar die via een mooi voorbeeld van een intergemeentelijke samenwerking voor 1-2 uur per week uitgeleend werd door Blankenberge aan Zuienkerke kon vanaf 1 oktober van verleden jaar door personeel aanpassingen in Blankenberge niet meer naar Zuienkerke komen. Via de WVI hebben wij een tussenoplossing gevonden, maar we hopen dat we in de toekomst opnieuw op de prachtige samenwerking met Blankenberge beroep kunnen doen.

 

Zoals verleden jaar al aangekondigd zijn wij bezig met een studie rond de DNA van Zuienkerke en Houtave . In de vele vergaderingen met heel veel actoren oa. ook met de bewoners zijn 3 belangrijke thema's aan bod gekomen.

 

lste Beeldkwaliteit: hoe zouden onze dorpen in kader van een goede ruimtelijke ordening er moeten uitzien in de toekomst en hoe gaan we dat verankeren.

 

2de Wat kunnen we doen voor de verkeersveiligheid van onze dorpen. Dat kan door in te zetten op het weren van zwaar traag vervoer in de dorpskern van Zuienkerke, een duidelijk parkeerbeleid opmaken , vergroening van onze dorpskernen en herinrichten van dorpspleintjes.

 

3de Hoe kunnen we het contact met de polder en de openruimte nog versterken alsook meebouwen aan een klimaat robuuste dorpskern Voorbeelden daarvan zijn inrichten van trage wegen, ophieuw inrichten van de Blankenbergse dijk, individuele voortuinen vergroenen , ontharden en tegelwippen. Dat zijn een paar voorbeelden die opgenomen zijn in de studie rond de DNA . Op 8 februari is er een laatste bewonersvergadering om kort daarop tot een finaal rapport te komen.

 nieuwjaar 06 4f665
Stand van Ferm

 

Op gebied van openbare werken zullen we dit jaar heel wat landbouwwegen herstellen die door omstandigheden vorig jaar niet aan bod zijn gekomen. Bovendien voorzien buiten de uitgestelde uitvoeringen ook nog andere wegenwerken. De raming van al deze werken bedraagt 900 000,00€.

 

We hopen dit jaar eindelijk de restauratie van de kerkhofmuur rond de begraafplaats van Nieuwmunster te kunnen realiseren. De raming van deze werken is 130.000,00 €.

 

ln het kader van energie en klimaatplan zullen we dit jaar verder werken met het verledden van de openbare verlichting. Van de 687 verlichtingstoestellen die we hebben zijn er momenteel ongeveer 60% uitgevoerd. Met de 100 stuks die dit jaar voorzien zijn zullen we tegen het eind van het jaar een 75% uitgevoerd hebben. Als alles goed verloopt zullen alle lampen vervangen zijn naar led tegen 2027. Op dat moment kan er eventueel nagedacht worden om de lichten niet meer te doven, maar het doven, zelf met deze ledlampen is nog altijd een grote financiële besparing en een vermindering van de CO2 uitstoot . Nachtelijk kunstlicht heeft ook een grote negatieve impact op dieren en planten.


Terwijl we toch aan het ‘verledden’ zijn kan ik ook nog meegeven dat we de opdracht gegeven hebben aan Fluvius alle lichtpunten in onze gemeenteschool te voorzien van ledverlichting.

 

Nieuwjaar 07 42cf6Stand van Mehoni

 

De gemeente heeft de WVI aangesteld om met een thermocar alle voorgevels van alle woningen die langs de openbare weg liggen met een warmtecamera te scannen. Deze gevelscan is een betrouwbare meettechniek die het energieverlies via muren, buitenschrijnwerk, rolluikkasten en zelfs vochtproblemen in beeld brengt. Op 16 januari 2024 is er in de Notelaar een infoavond . Tijdens deze infoavond zal een algemene technische toelichting gegeven over de warmte scans. door Thijs Verhaeghe, onze nieuwe energie - en renovatiecoach.

 

Lange droge periodes en intense buien zijn duidelijk de gevolgen van de klimaatverandering. De gemeenten werken samen met stakeholders om een hemel- en droogteplan op te maken . Via dat plan moet er een visie opgemaakt worden hoe we hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse infiltreren, hergebruiken of eventueel bufferen Een gemeente die na 2024 beschikt over een voldoende ambitieus hemelwater- en droogteplan zal nog kunnen beroep doen op water gerelateerd subsidies. Deze plannen brengen maatregelen aan om op het terrein werk te maken van een meer water robuuste en klimaatbestendige omgeving voor de toekomst.

 nieuwjaar 08 46fa7
Stand van de zaalvoetbalploeg

 

Jammer genoeg hebben we alsmaar meer te kampen met zwerfvuil op onze gemeente. We kunnen rekenen op een groep enthousiaste vrijwilligers die wekelijks en sommige zelf dagelijks het sluikafval langs onze wegen opruimen. Verleden jaar hebben op 7 oktober ook een groep van 25 vrijwilligers geplogd . We worden ook geconfronteerd met het vullen van de openbare vuilbakken met huisafval . We zullen dit jaar in samenwerking met de politie beroep doen op een verplaatsbare camera om de overtreders op te sporen en een gasboete te geven.

 

Wat betreft het restafval moeten we volgens de cijfers van IVBO het restafval verminderen van 155kg vandaag naar 90 kg per inwoner tegen 2030. Dit resultaat kan behaald worden door nog meer te selecteren in de juiste afvalzak.

 

In het kader van E-inclusie was er op 3 juni verleden jaar de opening van het gloednieuw "Digipunt Zuienkerke". Ons Digipunt is elke dinsdagvoormiddag open van 9u tot 11u30. Burgers kunnen daar terecht met hun digitale vragen, zonder afspraak en worden er geholpen door vrijwillige digihelpers. Er zijn ondertussen al 3 digihelpers aan de slag. ln 2024 zal er ook een ruimer aanbod komen aan opleidingen over gebruik van smartphone, tablet en computer en allerlei digitale toepassingen naar een bredere doelgroep. Daarnaast is het ook de bedoeling dat er een PC met printer ter beschikking zal staan in het digipunt waar de inwoners voor een kleine prijs kunnen printen. ln de toekomst willen we het digipunt verder uitbouwen, en eens wij voldoende opgeleide vrijwilligers hebben ook digihulp aan huis organiseren. Dikke merci aan de vrijwilligers.

 

Nieuwjaar 09 15e16
Stand van de Chiro 

 

Het fusioneren van gemeenten zal dit jaar geen hot item meer zijn. De politiekers zullen andere bezigheden hebben. Na de verkiezingen en na de samenstelling van een nieuwe regering, dat kan nog lang duren, zal dit weer een agendapunt zijn . Als 3d" kleinste gemeente van West Vlaanderen op gebied van bevolking is de kans zeer groot dat wij een beslissing moeten nemen met wie we willen en kunnen fusioneren. Of misschien nog een ander voorstel. Aangezien we een paar maanden geleden verkozen zijn tot de mooiste gemeente van West-Vlaanderen en aangezien we een financieel gezonde gemeente zijn, zou het misschien beter zijn dat Zuienkerke een zelfstandige gemeente blijft en onze gemeente gebruiken als kijkdorp om aan te tonen aan de overheid hoe het kan zonder fusies. (Nvdr: groot applaus...)

 

 

Beste mensen , dat was mijn 15de en mijn laatste nieuwjaarsbrief als Burgemeester. In al mijn toespraken heb ik geprobeerd , op een luchtige manier jullie in te lichten wat er reilde en zeilde in de gemeente, en wat onze toekomstplannen waren. Jammer genoeg hebben we door omstandigheden die we niet in eigen handen hadden niet alles kunnen waarmaken. lk zal mijn taak als Burgemeester met evenveel gedrevenheid en interesse verderzetten tot het einde van deze legislatuur . Het einde van deze legislatuur is volgens de nieuwe regelgeving voorzien in de eerste 5 dagen van december. Dan zal de nieuwe Burgemeester aangesteld worden in de gemeenteraad. Op de Nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2025 is het de bedoeling om de nieuwe Burgemeester in te huldigen. Op dat moment zou ik nog graag een korte opsomming geven over mijn volledige Zuienkerkse politieke loopbaan. 

 Nieuwjaar 10 4eb02

 

Om te eindigen wil ik iedereen bedanken voor jullie aanwezígheid, geniet van deze dag. Dikke merci aan alle medewerkers en verenigingen. Ook dank u wel aan het organiserend feestcomité die met de nieuwe voorzitter Frederic de opstelling van de zaal aangepast heeft. Ze hebben gevraagd als dat mocht, ik heb er toch bij vermeld dat ik mijn toespraak wel wil doen op een andere plaats in de zaal maar niet te dicht bij de uitgang daar moeten ze nog een jaar voor wachten. lk wens iedereen een zalig , gezond , vredevol en een gelukkig nieuwjaar. Laten we het glas heffen en klinken op het nieuwe jaar.

 

Leve Zuienkerke, leve de Zuienkerkenaars, Zuienkerke is van ons!

 

Nieuwjaar 11 70365Burgemeester De Vlieghe met voorzitter van het feestcomité: Frederic Van Kerrebrouck
(c) Wim Kerkhof