BEKENDMAKING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Zwaenepoel Nicolas & mevrouw Vandenbriele Axelle

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over 2073 verbouwen en uitbreiden zonevreemde woning & bouwen stalling weidedieren.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Brugse Steenweg 35, 8377 Houtave (Zuienkerke),

Kadastraal bekend: Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie B, nr 0025 G

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 02-10-2023 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De Deputatie van West-Vlaanderen heeft op 14-03-2024 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage  bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst Omgeving, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de dag van melding van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

de deputatie van West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries

de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;

het voorwerp van het beroep;

een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.  (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)