BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

 

 

Volgende aanvrager(s)

heeft/hebben een melding ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

 

Kort omschreven gaat het over een zorgwoning.

De melding heeft betrekking op een terrein gelegen te:

Loweg 2, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 3 (MEETKERKE), sectie B, nr 0032 D

 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 17-06-2024 akte genomen van de melding.

De aktename ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

U zendt hiertoe een verzoekschrift per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs naar: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel. U doet dit binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 21/06/2024 (dag niet inbegrepen)

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en 4 fotokopies of een digitale kopie. Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de gewestelijk omgevingsambtenaar en aan de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

U bent een rolrecht verschuldigd van :

-200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

-100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuurscolleges. (http://www.dbrc.be/vergnningsbetwistingen)