Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 17 november 1997 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op de wet van 12/12/2006 tot invoering van art. 130 bis in de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op art. 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende dat het ingevolge de rommelmarkt te Zuienkerke het noodzakelijk is uit hoofde van de verkeersbeperkingen van voorbijgaande aard in te voeren;

Gelet op de plaatstoestand die bestaat uit gemeente- en gewestwegen en de aanwezigheid van de bebouwde kom;

BESLUIT        

Artikel 1:

Op zondag 4 mei 2014 tussen 07.00 uur en 18.00 uur ter gelegenheid van de rommelmarkt te Zuienkerke wordt:

 • de Kerkstraat verkeersvrij gehouden, volledig parkeerverbod opgelegd en volledig afgesloten ter hoogte van:

  - het kruispunt Meetkerkestraat/Nieuwe Steenweg

  - het kruispunt met de Nieuwe Steenweg/Kerkstraat t.h.v. het Lindenhof

  Een schraag (hek) met bord C3 wordt aangebracht.

 • de Nieuwe Steenweg verkeersvrij gehouden en afgesloten voor alle verkeer vanaf het kruispunt met de Kerkstraat en het kruispunt Nieuwe Steenweg/ Blankenbergse Dijk Zuid en Noord.

  Een schraag met verkeersbord C3 wordt aangebracht.

 • in de nieuwe Steenweg vanaf het kruispunt Blankenbergse Dijk Noord/Blankenbergse Dijk Zuid tot aan het kruispunt Meetkerkestraat/Kerkstraat wordt het voetpad en een gedeelte van de openbare weg en de parkeerstrook ingenomen door diverse standen van de rommelmarkt. Hierdoor wordt parkeerverbod ingevoerd vanaf het kruispunt Blankenbergse Dijk Noord/Blankenbergse Dijk Zuid tot aan het kruispunt Meetkerkestraat/Kerkstraat.

 • voor het verkeer komende van de Blankenbergse Steenweg wordt een omleiding voorzien langs de Blankenbergse Dijk Zuid.

 • voor het verkeer komen van de Brugse Steenweg wordt een omleiding voorzien langs de Meetkerkstraat.

 • parkeerverbod ingevoerd in de Meetkerkestraat t.h.v. huisnummer 1.

  Artikel 2:

  Alle nodige verkeersborden voortvloeiende uit het voorgaande artikel, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

  Artikel 3:

Inbreuken op de schikkingen van onderhavige verordening zullen gestraft worden met politiestraffen.

De Secretaris                                                                                                De Voorzitter

F. Goethals                                                                                                   A. De Vlieghe