Op vrijdag 9 januari 2009 bood de gemeente Zuienkerke een Nieuwjaarsreceptie aan aan de medewerkers en de verenigingen van de gemeente. In zijn nieuwjaarsboodschap refereerde de burgemeester, ondermeer naar de realisaties van de gemeenteploeg in het voorbije jaar, de huidige en de toekomstige openbare werken en uitdagingen specifiek aan een kleine gemeente.  Het was de laatste nieuwjaarstoespraak van Henri Cuypers als burgemeester. In bijlage de volledige toespraak.

Geachte genodigden, Beste medeburgers,

Om te beginnen wil ik namens het voltallig schepencollege en de leden van de gemeenteraad u en al wie u nauw aan het hart ligt een gezond en voorspoedig 2009 wensen. De feestdagen liggen alweer achter de rug. Ik hoop dan ook dat iedereen van ons met de beste voornemens het nieuwe jaar is ingestapt. Voor mij is het de laatste maal om jullie als burgemeester op een nieuwjaarsreceptie toe te spreken. Ik zal mij het laatste jaar van mijn burgemeesterschap verder ten volle blijven inzetten ten dienste van onze gemeente zodat ik een positieve bijdrage kan leveren bij het doorgeven van de fakkel. Een nieuwjaarsreceptie is ook een gelegenheid om eens terug te blikken op het voorbije jaar en een blik te werpen op de toekomst. De laatste maanden van 2008 waren zeker niet rooskleurig. We werden geconfronteerd met een wereldwijde bankcrisis met de daaruit vloeiende economische problemen. Op nationaal vlak heerste er een politieke crisis met een vernieuwde federale regering als gevolg. Op gemeentelijk niveau kunnen wij tevreden terug kijken op enkele mooie realisaties. Er werd verder gewerkt aan de uitvoering van het algemeen beleidsprogramma 2007-2012. Zo werd eind vorig jaar in samenwerking met de stad Brugge, het provinciebestuur en de Vlaamse regering de fietsersbrug over de expresweg enthousiast ingehuldigd in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters. Vooral voor de schoolgaande jeugd betekent deze oversteek een veel veiliger, kortere en rustiger fietsweg naar Brugge. Ook de gevaarlijke zones langs de Oostendse Steenweg in de doortocht van Meetkerke werden door het Agentschap voor Wegen en Verkeer aangepakt. Eind september werd gestart met de onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen. Door de gelijktijdige aanleg van nieuwe betonplaten langs de Blankenbergse Steenweg en de herschikking van de Blankenbergse Steenweg tussen de rotondes ontstonden eindeloze wegomleggingen. Voor velen onder ons zorgde dit voor grote ongemakken. Gelukkig is deze periode achter de rug en zijn we tier op onze goed onderhouden landbouwwegen. 
     

2008 bracht Zuienkerke ook als een milieuvriendelijke gemeente in de kijker. Zuienkerke verkreeg samen met de gemeenten Schelle en Herk-de Stad van Vlaams minister Hilde Crevits de titel van 'Zonnedorp 2008' en dit omwille van het aantal gezinnen dat hun stroom halen uit de zon. In het kader van het Sociaal Lokaal Beleid werd verder uitvoering gegeven aan het beleidsplan. De statuten werden goedgekeurd voor de oprichting van een gemeentelijke ouderenadviesraad. Alle 60 plussers en de seniorenverenigingen werden hier onlangs voor aangeschreven.
    
En wat brengt ons nu 2009 ? Op economisch gebied verkeren we in grote onzekerheid. Laten we vooral hopen dat er niet te veel banen moeten sneuvelen en de crisis zich vlug mag herstellen. Wij zijn er ons van bewust dat wij in de huidige omstandigheden niet roekeloos moeten omgaan met onze financiën maar hebben op lokaal vlak toch een pakket met wensen en doelstellingen.
   
Om de administratieve dienstverlening naar de bevolking toe te optimaliseren zijn plannen in de maak voor de uitbreiding van het gemeentehuis. Inmiddels werd gestart met de renovatie van de gemeentelijke ontmoetingsruimte "De Maere" te Houtave. Het verdiep is voorbehouden voor de jeugd en het gelijkvloers wordt volledig ingericht als ontmoetingsruimte en zal ter beschikking gesteld worden van de plaatselijke verenigingen. Er werd hier vooral rekening gehouden met de toegankelijkheid voor de ouderen en gehandicapten. Eind december bekwamen wij ook de stedenbouwkundige vergunning voor de onderhoud- en verbeteringswerken aan het sportcentrum te Meetkerke. Er wordt een volledig nieuw sanitair blok voorzien met kleedkamers en douches. Ook te Nieuwmunster in trefpunt "de Bommel" zullen opschikkingswerken gebeuren.
  
    


Dit jaar is de aanleg voorzien van een vrij liggend dubbelrichtingsfietspad langs de Oostendse Steenweg te Meetkerke richting Brugge. Ook het project voor de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Nieuwe Steenweg, buiten de bebouwde kom richting Brugse Steenweg wordt verder uitgewerkt.


    
Ons zoneringplan moet stapsgewijs uitgevoerd worden. Na de rioleringswerken in de wijk Kruiskalsijde en langs de Blankenbergse Steenweg komt nu ook de wijk Vierwege aan de beurt. Deze wijk wordt voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Deze werken worden uitgevoerd onder het beheer van de TMVW-AquaRio die in de toekomst ook de zorg op zich zal nemen voor de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties.
    
Eind januari wordt gestart met de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie in de kerk van Meetkerke. Eind februari komt de kerk van Zuienkerke aan de beurt. Ook in de kerk van Houtave wordt een nieuwe verwarmingsketel geplaatst. In ons gemeentelijk budget zijn eveneens kredieten voorzien voor het uitvoeren van restwerken aan het kerkelijk patrimonium. Hiervoor werden subsidiedossiers ingediend. Wij hopen dat de hogere overheid hieraan een spoedig gevolg zal geven.

In uitvoering van ons Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zal verder gewerkt worden aan de opmaak van de voorziene gemeentelijke uitvoeringsplannen voor zonevreemde bedrijven.
   
Wij dienen ook rekening te houden met enkele stijgende kosten die zich opdringen. Een gevoelige verhoging wordt verwacht voor de tussenkomst van de brandweer ingevolge de hervorming van de brandweerzones. Voor de kleine gemeenten is dit een bijna onhaalbare kaart. Ik denk ook aan de verhoging van de kosten voor de huisvuilverwerking. Door de indexaanpassingen van vorig jaar en de verhoging van de eindejaarspremies en maaltijdcheques zijn ook de personeelskosten gevoelig verhoogd. Ik hoop dan ook dat het personeel de inspanning die het bestuur leverde waardeert en wij verder op hun volle inzet mogen rekenen.
    
Als burgemeester ben ik dan ook fier te kunnen melden dat wij, rekening houdende met de investeringen ten bedrage van 4.000.000,- euro en de stijgende werkingskosten, geen belastingen hebben moeten verhogen. Alle investeringen worden met eigen middelen en subsidietoelagen gefinancierd, wat kadert in het lokaal financieel pact dat werd afgesloten met de Vlaamse regering.
    
Naast de gemeente- en O.C.M.W. -raad telt Zuienkerke nog tal van andere gemeentelijke raden. De cultuur- en jeugdraad kennen een actieve werking. Denken we maar aan Rocktober, ingericht door de jeugdraad. Op cultureel gebied wordt ook nauw samengewerkt met de stad Blankenberge en de gemeente De Haan. VVV -Zuienkerke richtte deze zomer voor de eerste maal een prachtige fietszoektocht in. Als adviesorganen hebben we verder de milieu- en landbouwraad en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Onze bloeiende gemeentelijke basisschool heeft een eigen schoolraad waarvoor in het voorjaar nieuwe verkiezingen worden gehouden. Ik wens dan ook alle leden van deze raden en alle andere anonieme vrijwilligers te danken voor hun blijvende inzet voor onze gemeente. Ik dank u voor uw aanwezigheid en voor uw aandacht en laten we het glas heffen op een hartverwarmend nieuw jaar. 

H. Cuypers, burgemeester