De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 25 juni 2009 om 20 uur.
 
DAGORDE

Openbare zitting.
1. Verslag van de vorige vergadering van 28/05/2009.
2. Gemeente: budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2009.
3. Vaststellen éénmalige toelage aan de Rode Kruis afdeling BlankenbergeZuienkerke.
4. Aanpassing reglement gemeentelijke thuiszorgpremie.
5. Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve
vaststelling van de jaarrekening 2007 van het OCMW.
6. OCMW: jaarrekening en jaarverslag 2008 - kennisname.
7. Gemeentelijke Basisschool: functiebeschrijvingen - goedkeuring.
8. Ruimtelijke Ordening: voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "zonevreernde constructies binnen de deelruimte N371 (Blankenbergse Steenweg) ".
9. Varia

Het verslag van de gemeenteraden vindt u in de Polderkrant (ook downloadbaar op deze website).