De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 27 augustus 2009 om 19 uur.


DAGORDE


Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 25/06/2009.

2. Definitief ontwerpdossier voor de onderhoud- en verbeteringswerken aan "Het Sportcentrum" te Meetkerke - goedkeuring bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen.

3. Financiën: begrotingsrekening en jaarrekening dienstjaar 2008.

4. Gemeentelijke Basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2009-2010.

5. Gemeentelijke Basisschool: leveren en plaatsen van kasten.

6. Samenwerkingsovereenkomst provinciebestuur - gemeente Zuienkerke voor de inrichting en beheer van trage wegen.

7. Varia


Geheime zitting.

1 Gemeentelijke Basisschool: goedkeuring lestijdenpakket schooljaar 2009-20] 0

2. Aanstellen afgevaardigde voor het beheerscomité van de interlokale vereniging "Blankenberge - Zuienkerke-De Haan Wonen".