De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 29 oktober 2009 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 24'092009.
2. Financiën: budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2009.
3. Gemeentelijke Holding: kapitaalsverhoging.
4. Centraal Kerkbestuur: budgetwijzigingen 2009 - akteneming.
5. Centraal Kerkbestuur: budgetten 2010 - akteneming.
6. Onderwijs: goedkeuring rekening 2008-2009 van de scholengemeenschap .. De Oostkant".
7. Onderwijs: goedkeuring begroting 2009-2010 van de scholengemeenschap "De Oostkant".
8. Onderwijs: afsluiting convenant voor korte vervangingen van de scholengemeenschap "De Oostkant" voor het schooljaar 2009-2010.
9. Finiwo: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 21/12/2009.
10. Imewo : statutenwijziging en goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 14/12/2009.
11. IVBO : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering dd. 16/12/2009.
12. Vaststellen gemeentelijk reglement houdende de exploitatievoorwaarden voor de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
13. Deontologische code voor lokale mandatarissen.
14. Seniorenadviesraad : akteneming samenstelling algemene vergadering en dagelijks bestuur.
15. Varia.

Geheime zitting.

1. Finiwo: vaststellen mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 21/12/2009.
2. Imewo : vaststellen mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 14/12/2009.
3. lVBO : vaststellen mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering dd. 16/12/2009.