De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op dinsdag 29 december 2009 om 19 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering d.d. 29/11/2009
2. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2010
• heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
• heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting
• belasting op ophalen huisvuil
• belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in een niet-vervallen verkaveling
• belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen
• belasting op dansgelegenheden
• belasting op te huur stellen van kamers
• belasting op tweede verblijven
• belasting op luxepaarden
• belasting op kampeerterreinen
• belasting op honden
• opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verwaarloosde en/of onbewoonbare gebouwen en/of woningen
• retributie huwelijksplechtigheden op zaterdag, zon- en feestdagen
• retributie voor ophalen snoeiafval
• retributie voor ophalen grof huisvuil
• retributie ophalen rolcontainers voor groen- en tuinafval
• retributie voor afschriften van bestuursdocumenten
• retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie
• retributie voor deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van de speelpleinwerking en activiteiten georganiseerd voor de sportdienst en jeugddienst.
3. Dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke dienstjaar 2010 - goedkeuring.
4. Vaststellen toelagen voor het dienstjaar 2010.
5. Vaststellen budget gemeente dienstjaar 2010.
6. Bijdrage in de kosten inzake brandbeveiliging van het dienstjaar 2008.
7. Verkiezing derde schepen met ingang van 01/01/2010 en eedaflegging.
8. Varia