De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 25 maart 2010 om 20 h 30.
 

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 25/02/2010.
2. Ruimtelijke Ordening: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan' Zonevreemde constructies binnen de deelruimte omgeving Blankenbergse Steenweg (N 371) , - advies Gecoro - definitieve vaststelling.
3. Goedkeuring bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen voor het aanstellen van een extern studiebureau voor de opmaak van een Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplan' Zonevreemde constructies binnen de deelruimte omgeving Oostendse Steenweg (N 9)'.
4. Ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge' - advies.
5. TMVW: financiële afwikkeling van de tussenkomst in de drinkwateractiviteit en de kapitaalsvermindering in het Tk-aandelenkapitaal.
6. Varia
 

Het verslag van de gemeenteraad vindt u steeds terug in het eerstvolgende polderkrantje.