De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 29 april 2010 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 25 03 2010.
2.  TMVW: goedkeuring statutenwijziging.
3. WVI: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 28/05/2010.
4. Aanleg van een vrij liggend fietspad langs deN9., Oostendse Steenweg: aangepast ontwerpdossier en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst AMV, TMWV,. stad Brugge en de gemeente Zuienkerke.
5. Molenwal fase 2 : kosteloze overname wegenis en infrastructuurwerken.
6. Gemeentelijk mobiliteitsplan : goedkeuring participatietraject.
7. Ruimtelijke Ordening: herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - kennisname en advies.
8. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen facultatieve verlofdagen schooljaar 2010-2011.
9. Advies rekening kerkfabrieken 2010 
    O.L.- Vrouw Meetkerke, Sint-Bavo Houtave Sint-Bartholomeus Nieuwmunster Sint-Michiel Zuienkerke
10. Varia.

Geheime zitting.

1. WVI: vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 28/05/2010.

Het verslag van de gemeenteraden kunt u raadplegen in het Polderkrantje.