De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 24 juni 2010 om 19 uur.

DAGORDE
 
Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 27/05/2010.
2. Gemeente: budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2010.
3. OCMW : jaarrekening en jaarverslag 2009 - kennisname.
4. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen lestijdenpakket 2010-2011.
5. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen reglementering evaluatie onderwijzend personeel.
6. Gemeentelijke Basisschool: selectieprocedure directeur basisonderwijs-algemeen kader.
7. Gemeentelijke Basisschool: aanvraag tivoli-gelden schooljaar 2010-2011.
8. Gemeentelijke Basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2010-2011.
9. Reglement op de inventarisatie van leegstaande en verwaarloosde woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstand en van verwaarlozing.
10. Varia


Geheime zitting.

1. Tijdelijke aanstelling van een waarnemend secretaris.


De verslagen van de zittingen kunt u volgen in het gemeentelijk polderkrantje.