De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 25 november 2010 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 28/10/2010.
2. IMWV : goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 22/12/2010.
3. WVI: goedkeuring agenda van Buitengewone Algemene vergadering d.d. 08/12/2010.
4. IVBO : goedkeuring agenda Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 15/12/2010.
5. Aanstelling WVI tot Lokale Entiteit voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost en bepaling van de taakstelling van het OCMW bij het FRGE-fonds.
6. OCMW : meerjarenplan 2011-2013 - goedkeuring.
7. OCMW : budget 2011 - kennisname.
8. Definitieve overeenkomst voor de operationele prezone tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de stad Brugge als vertegenwoordiger van de zone - bekrachtiging.
9. Goedkeuring onteigeningsplan van de grondverwervingen voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Nieuwe Steenweg buiten de bebouwde kom richting Brugse Steenweg.
10. Aanstellen ontwerper voor de aanleg van voetpaden in de Vagevuurstraat.
11. Gemeentelijke Basisschool: aanstellen ontwerper voor uitbreiding bureau directie, bouwen bergruimte en renovatie dak.
12. Varia.


Geheime zitting

1. IMWV : aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager voor de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 12/12/2010.
2. WVI: aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 08/12/2010.
IVBO : aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 15/12/2010.


Het verslag van de gemeenteraden kunt u lezen in de edities van het Polderkrantje (zie onder Polderkrant).