WELKOMSTWOORD ALAIN DE VLIEGHE BURGEMEESTER VAN ZUIENKERKE VRIJDAG 29 JULI 2011
FEESTELIJKE OPENING RIOLERINGSWERKEN WIJK VIERWEGE - KRUISKALSIJDE- BLANKENBERGSE STEENWEG

Schepenen, gemeenteraadsleden, verantwoordelijken van AWV, aannemers, bestuur van het TMVW, beste inwoners van Zuienkerke, meer bepaald van wijk Vierwege, Kruiskalsijde en bewoners van de Blankenbergse Steenweg, ledereen van harte welkom op de feestelijke opening nav. de rioleringswerken en wegenwerken in de wijk Vierwege, Kruiskalsijde en Blankenbergse Steenweg.Beste mensen, iedere gemeente in Vlaanderen is verplicht zich tegen het jaar 2015 in orde te stellen met de Vlaamse regelgeving voor wat betreft de zuivering van het afvalwater. Wat betekent dit voor onze gemeente?

Voor Zuienkerke is er een zoneringsplan opgemaakt dit betekent dat de woningen die de mogelijkheid krijgen om zich aan te sluiten op de riolering dat ook moeten doen. Indien het gaat om een gescheiden rioleringsstelsel zoals in de wijk vierwege en kruiskalsijde is uitgevoerd, moet het regenwater gescheiden worden van het afvalwater, indien dat niet correct wordt uitgevoerd kan de gemeente zijn verkregen subsidies gaan verliezen. Na een eerste controle is gebleken dat er hier al heel wat mensen deze afkoppelingswerken hebben gedaan. In het buitengebied is er geen riolering en daar zal ook geen riolering komen. In Zuienkerke moeten ongeveer een 300 woningen die in het buitengebied liggen een individuele waterzuivering plaatsen. Al deze werken kosten natuurlijk veel geld. De gemeente Zuienkerke heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de TMVW, waardoor de aanleg en het onderhoud van de bestaande en de nieuwe riolering, alsook de plaatsing en onderhoud van de individuele zuiveringsinstallaties door hun diensten worden gedaan.Rioleringswerken brengen natuurlijk de nodige problemen met zich mee.
Zoals zonder telefoon en elektriciteit zitten, de eigen woning is moeilijk bereikbaar,
verkeershinder, de nodige modder en wateroverlast enz..

Dit feestje dat we hier vandaag organiseren is om de mensen tesamen te brengen maar ook om jullie te bedanken voor jullie medewerking, begrip en geduld. Ik weet het, het was niet altijd gemakkelijk maar door de goede samenwerking tussen de aannemers, het studiebureau, het gemeentebestuur en dan vooral met de schepen van Openbare Werken Wim Cools en de inwoners is het toch allemaal vlot verlopen, en als het resultaat goed is, is dit vlug vergeten.
Beste mensen, vooraleer het woord te geven aan schepen Wim wil ik enkele mensen verontschuldigen die hier vanavond niet konden aanwezig zijn.

De heer Decraemer en de heer Surdiacour, diensthoofden van AWV, dhr. Vanhoutte van AWV, Philip Lobbele van het gelijknamig studiebureau schepen Annelies Dewulf, die maandag bevallen is van een flinke dochter Estelle, en enkele gemeenteraadsleden die op vakantie zijn.

Tenslotte wil ik alle mensen bedanken die hier aan meegewerkt hebben , maar nogmaals vooral de mensen die de ongemakken hebben gehad. Ook bedank ik mij tante Laurette om het gebruik van de elektriciteit en water voor dit feestje vanavond. Hierbij een kleine attentie van het gemeentebestuur.

En nu geef ik het woord aan schepen Wim.Openingswoord Wim Cools Schepen van Openbare Werken Vrijdag 29 juli 2011
feestelijke opening rioleringswerken wijk Vierwege - Kruiskalsijde - Blankenbergse Steenweg

Burgemeester, collega's schepenen, gemeenteraadsleden, beste genodigden, beste inwoners van Zuienkerke. Mijn beurt om een woordje tot jullie te richten.

De reden dat we hier samen zijn is dat er verschillende werken werden uitgevoerd op onze gemeente.
Laten we beginnen over de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad vanaf Zuienkerke dorp tot aan de Kruiskalsijde. (Beslissing GR 29/04/04 waar de ontwerper (Lobelle) werd aangesteld). De gunning aan de firma Aswebo gebeurde op 5 oktober 2005. Deze werken verliepen vlot en brachten heel weinig hinder met zich mee. De totale kostprijs was ongeveer 515.000 euro (bijna 21 miljoen BF). Waarvan de Vlaamse Overheid 75% subsidieerde. Zodoende kostte het de gemeente nog 125.000 euro (5 milj BF). Één minpuntje misschien. Door een tekort aan financiële middelen om het wegdek te verplaatsen, opteerden we om net voor Hoeve Ten Doele, waar mijn mama woont, een oversteekplaats te maken. Toch hopen we in de toekomst om samen met AWV een betere en veiligere oplossing voor dit punt te vinden.Ten tweede het aanleggen van de rioleringswerken in de wijk Kruiskalsijde. Deze werken brachten terecht heel wat ongenoegen bij de bevolking teweeg. Een combinatie van slechte weersomstandigheden, een aannemer die met heel wat verschillende werken tegelijk bezig was (dit net voor de vorige verkiezingen) en de moeilijkheidsgraad van de werken, zorgden ervoor dat dit veel langer duurde dan gepland. Dit dossier dateerde al van 2002 en werd in de gemeenteraad goedgekeurd in 2005. Na aanbesteding werden deze werken uitgevoerd in 2005 en 2006.
Doordat het hier om een gescheiden stelsel gaat, wat wil zeggen afvalwater en regenwater afzonderlijk, werden deze werken voor 100% gesubsidieerd. Enkel de bijkomende wegeniswerken waren ten laste van de gemeente en bedroegen 124.000 euro (wat neerkomt op bijna 5 milj BF).Aansluitend het aanleggen van de riolering in de wijk Vierwege. Ook deze werken verliepen niet steeds even makkelijk. De mensen in de Groenestraat herinneren zich waarschijnlijk nog wel het ploeteren in het slijk daar het tijdens deze periode heel wat geregend had. Het dossier startte op 29 januari 2004. De overdracht aan TMVW, die nu onze riolering beheert, gebeurde in oktober 2006. Het uitvoeren van de werken gebeurde vorig jaar en eindigt dit jaar. De kostprijs van deze werken 728.000 euro (ruim 29 milj BF) die ten laste valt van TMVW en subsidies. Wat maakt dat het onze gemeente ongeveer 179.000 euro kost (ruim 7 milj BF).Tenslotte hebben we ook alle mensen uitgenodigd die langs de Blankenbergse Steenweg, op het grondgebied van Zuienkerke wonen, omdat daar door AWV de betonweg werd vernieuwd. Ook dit bracht natuurlijk wat verkeershinder met zich mee.

Nu alle werken achter de rug zijn wil ik jullie er nog even aan herinneren dat op al deze werken een bepaalde garantieperiode zit. Indien iemand problemen of tekortkomingen ondervindt, kan je dit bij ons komen melden.
Na al deze werkzaamheden is het dan nu tijd om alle mensen te bedanken die deze realisaties mogelijk maakten. De mensen van de gemeenteraad, het studiebureau Ph. Lobelle en zijn medewerkers, de aannemers Aswebo en DeWitte, de verantwoordelijken van AWV en vooral jullie allemaal voor jullie geduld en begrip. Één troost: het ziet ernaar uit dat er in jullie omgeving de komende periode geen werken meer voorzien zijn.

Mag ik nu vragen aan de burgemeester om al deze werken officieel in te huldigen.

Met genegen groeten, Wim Cools
Schepen van Openbare Werken