De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 28 juni 2012 om 18 uur.

 
DAGORDE
 
Openbare zitting.
 
1.Verslag van de vorige vergadering van 31/05/2012.
 
2.Financiën: budgetwijziging nr. 1 gemeente dienstjaar 2012.
 
3.Interlokale vereniging BZD Wonen : verslaggeving werkjaar 2 (van 01/02/2011 t.e.m. 31/01/2012) ten behoeve van Wonen Vlaanderen - goedkeuring jaarrekening.
 
4.IMWV : goedkeuring statutenwijziging en agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d. 12/09/2012.
 
5.Goedkeuring ontwerpdossier voor de aanleg van de trage weg Noordede-Hagebos.
 
6.Goedkeuring ontwerpdossier voor de wegen- en rioleringswerken Wenduinesteenweg -Driftweg - Drift (fase 2).
 
7.Goedkeuring grondverwervingen n.a.v. de wegen- en- rioleringswerken in de Driftweg (fase 2).
 
8.Aanpassen elektriciteits-, gas- en openbaar verlichtingsnet n.a.v. de wegenis- en rioleringswerken in de Driftweg (fase 2).
 
9.Openbare bibliotheek : nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Blankenberge en de gemeente Zuienkerke.
 
10.Openbare bibliotheek : opheffen overeenkomst stad Blankenberge - gemeente Zuienkerke betreffende samenwerkingsverband uitleenpost Zuienkerke en de openbare bibliotheek Blankenberge.
 
11.Gemeentelijke Basisschool : verlenging en actualisering beleidscontract Centrum voor Leerlingenbegeleiding 2012-2014.
 
12.Varia
 


Geheime zitting.
 
IMWV : vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering d.d. 12/09/2012. Tijdelijke aanstelling van een waarnemend secretaris tijdens de verlofperiode van de titularis.

 
De Voorzitter: N. Van den Bossche