De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voorde eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 28 maart 2013 om 20 h 30.


DAGORDE


Openbare zitting
.


1. Verslag van de vergadering van 28/02/2013.

2. Advies rekening kerkfabrieken 2012:

O.L.-Vrouw Meetkerke
Sint-Bavo Houtave
Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
Sint-Michiel Zuienkerke

3. Jeugddienst : oprichten van de interlokale vereniging JOBO (Jong Brugs Ommeland) - goedkeuring ontwerp overeenkomst met statutaire draagkracht.

4. Kosteloze overdracht wegenis- en infrastructuurwerken "verkaveling Weimanstraat" (Kleiputstraat).

5. Principiële goedkeuring aankoop strook grond ten behoeve van een verbeterde aanleg van de kerkwegel tussen de Draaiboomstraat en de Nieuwe Steenweg.

6. Goedkeuring bestek en het vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het isoleren van het dak en het plaatsen van een nieuwe dakbedekking op de pastorie te Zuienkerke.

7. Invoeren verkeersmaatregelen in de Vagevuurwijk.

8. Varia.


Geheime zitting.

1. ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband) West-Vlaanderen vzw : aanstelling van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.


De Secretaris                                                                                                     De Voorzitter

F. Goethals                                                                                               N. Van den Bossche