Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Zuienkerke, Alain De Vlieghe, 3 Januari 2015

 

Burgemeesters, Gedeputeerden, schepenen, gemeenteraadsleden, OCMW raadsleden en provincieraadsleden, beste genodigden en beste Zuienkerkenaars. Van harte welkom op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Volgens het aantal inschrijvingen zullen we ongeveer met een 750 tal mensen vandaag het nieuwe jaar vieren.

Beste mensen, 2014 is voorbij. Het was een zeer belangrijk jaar voor de politiekers op Europees , Federaal en Vlaams niveau. Op 25 mei waren het verkiezingen en op 11 oktober hebben de ministers hun eed afgelegd.

Het was ook een jaar met leed en oorlogen, denk maar aan de aanslepende oorlog in Syrië, de oorlogen in Nigeria, Afghanistan, Jemen , de onmenselijke handelingen van IS, de spanningen tussen Oekraïne en Rusland dat voor ons land grote gevolgen heeft in de landbouw- en fruitsector. Al dat geweld brengt natuurlijk veel slachtoffers met zich mee en vooral de allerzwaksten worden het hardst getroffen , ik denk dan vooral aan de kinderen.
De economie in de wereld en in ons land herpakt zich een beetje maar niet zoals verwacht. De interesten op onze spaarcenten is nog nooit zo laag geweest en toch heeft er in ons land nog nooit zoveel geld op de spaarboekjes gestaan als nu. De regering heeft veel centen tekort met als gevolg dat er veel besparingsmaatregelen op ons af komen. De besparingsmaatregelen zullen ook gevolgen hebben voor onze gemeente. Het statuut van onze Gesco's , onze gesubsidieerde contractuelen vervalt, we hebben 18 mensen in dienst onder dat statuut, en deze mensen worden contractueel. Dit betekent dat we minder subsidies krijgen en dat we meer sociale bijdrage moeten betalen.

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe brandweerzone gestart, namelijk de hulpverleningszone West Vlaanderen 1. Deze zone bevat 17 gemeenten, deze zone zal ongeveer 435000 mensen bedienen. Deze fusie zal voor onze gemeente in 2015 ongeveer 30000 € meerkosten . Bij deze wil ik toch ook zeggen dat wij in het verleden zeer goed bediend zijn van het korps van De Haan en Brugge ,waarvoor dank. Dat is nog eens een bewijs dat grootschaligheid en fusies niet altijd kostenbesparend zijn , datzelfde verhaal hebben we ook meegemaakt met de politiehervorming.Beste mensen, dat was een beetje het slechte nieuws maar ik heb ook nog goed nieuws. In mijn toespraak van verleden jaar heb ik beloofd dat er veel zaken en werken waren die we in 2014 zouden realiseren. Veel van deze beloften zijn uitgevoerd zoals het prachtig vrijliggend fietspad van Zuienkerke dorp naar de Brugsesteenweg. Dit is voor de fietsers een prachtige maar vooral veilige verbetering die ongeveer 1,5 miljoen euro heeft gekost maar die voor 100% gesubsidieerd is. De officiële opening is binnenkort gepland .

De werken aan de Driftweg in samenwerking met De Haan zijn gedaan. Hier is de riolering en het wegdek volledig vernieuwd en is er een nieuw fiets- en voetpad. Hierbij wil ik het gemeentebestuur van De Haan bedanken voor de vlotte en aangename samenwerking.Polderwind, een thema dat al veel jaren aan bod komt, en dat nu definitief eigendom is van Rode Kruis Vlaanderen, daarover heb ik positief nieuws. Alle bestaande gebouwen zijn afgebroken en de bouwaanvraag voor het bouwen van een nieuw zorghotel is binnen . Voor de plas en de gronden rond de plas wordt er nog gezocht naar een nieuwe bestemming. We hebben afspraken met de eigenaar dat de herbestemming geen hinder mag teweeg brengen voor de omwonenden en dat het terrein moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Verleden jaar hebben we een nieuwe schoolbus aangekocht. De leerkrachten en vooral de kinderen zijn zeer blij met de nieuwe bus en in het bijzonder met de airco. De bus heeft ondertussen al meer dan 10 000 km gebold.

Wat er ook in 2014 is gerealiseerd is , en dat heb ik niet verzonnen en ik heb ook geen slag van de molen gekregen, is de restauratie van de molen van Meetkerke. Na een lijdensweg van vele jaren is het uiteindelijk gelukt. Maar laten we het verleden vergeten. Het resultaat is prachtig. De molen staat te pronken in het landschap van Meetkerke, het is een pareltje in de Meetkerkse moeren. De molen zal één zondag per maand open zijn en ook op monumentendag en op open molendag voor het grote publiek. Beste mensen dat waren een beetje de voornaamste realisaties in 2014.

De vraag is nu kunnen we met de aangekondigde besparingen en door de vele reeds uitgevoerde werken in de komende jaren nog iets realiseren. Wel ik kan jullie gerust stellen, we kunnen inderdaad nog werken doen zonder de belastingen te verhogen. Onze begroting voor 2015 en het meerjarenplan tot 2019 ziet er goed . Uit een uitvoerig rapport van Belfius is gebleken dat ongeveer 25% van alle Vlaamse gemeenten het financieel moeilijk hebben en het zijn nogal dikwijls de grote steden met als koplopers Gent en Antwerpen.

Wat staat er zoal op het menu voor 2015?

Op gebied van openbare werken staat weer de herstelling van een paar landbouwwegen op ons programma, welke we juist gaan doen staat nog niet volledig vast, het hangt er een beetje van af hoever we komen met de 250000€ die ingeschreven staat in de begroting.

We hopen te kunnen starten met de aanleg van een vrijliggend fietspad te Nieuwmunster langs de Prins Leopoldstraat en De Haan langs de Grotestraat. Na de voltooiing van dit fietspad en de werken aan de All die in 2017 af moeten zijn ,zal men op een veilige manier kunnen fietsen van in Oostende tot in Knokke.

Ruimtelijke ordening is een belangrijk thema voor 2015 en de komende jaren. Ten eerste zijn we gestart met de opmaak van een masterplan voor Nieuwmunster. Waarom een masterplan en wat is nu eigenlijk een masterplan. Volgens het gewestplan opgemaakt in 1977 is er in Nieuwmunster nog heel wat grond met als bestemming woongebied met landelijk karakter. De vier dorpskernen staan sinds 1992 allemaal op de lijst van beschermd erfgoed waardoor we telkens botsen op een negatief advies van Onroerend erfgoed. In samenwerking met de provincie en onroerend erfgoed heeft het gemeentebestuur beslist om via Win vorm, dit is een soort wedstrijd waaraan 17 ontwerpers aan hebben meegedaan een masterplan te maken.

Naast de 40 nieuwbouwwoningen zal het plan zich ook buigen over eventuele verbouwingen van bestaande woningen, er zal ook een visie zijn over de toekomst van de Bommel en de school. De mobiliteit en de ontsluiting is een belangrijk gegeven in dat dossier. In het traject zal de bevolking en de verenigingen uitgebreid bevraagd worden. De bedoeling van dit plan is op zoek te gaan naar de meest ruimtelijke oplossing voor Nieuwmunster zodat de geplande ingrepen, het pittoreske karakter van de gemeente niet verstoren en de leefbaarheid van het dorp verhoogd wordt.

Wat er zeker in het masterplan moet voorzien worden is een plaats om een grote tent te zetten om te feesten want dat kunnen ze in Nieuwmunster. Ter gelegenheid van het 800 jaar bestaan van Nieuwmunster zijn er verleden jaar heel wat activiteiten geweest,meestal rond het thema tempeliers , het was duidelijk te zien want op iedere activiteit vloeide het tempeliersbier rijkelijk. Als afsluiter van 800 jaar Nieuwmunster is er voor de derde keer het oudlandvuur die doorgaat op 10 januari.

Ten tweede : In het kader van aanbieden van betaalbare woningen moet Zuienkerke in opdracht van de regering zoals iedere gemeente tegen 2020 een aantal sociale huurwoningen bouwen , voor Zuienkerke zijn dat ongeveer 26 woningen. Om dat te kunnen realiseren moeten er gronden geruild worden, gronden onteigend worden, ruimtelijk uitvoeringsplannen gemaakt worden, zodus geen gemakkelijke klus. Het gemeentebestuur heeft beslist om een gespecialiseerd studiebureau aan te spreken om deze studie te maken.

Volgens de laatste berichten van afdeling erfgoed Brussel zouden de subsidies voor de binnen schilderwerken aan de kerk van Zuienkerke en Meetkerke dit jaar ter beschikking zijn. Als dat zo is kunnen we overgaan tot een aanbesteding en deze werken dit jaar nog uit voeren.

2014 was volgens de metingen van het KMI het warmste jaar. Het is natuurlijk zeer aangenaam dat er veel zon is en we dat we op 1 november nog een terrasje kunnen doen . Maar het is overduidelijk dat we te maken hebben met de opwarming van de aarde. Indien er niet dringend ingegrepen wordt om de CO 2 uitstoot te verminderen zal de aarde tegen 2100 met 5 graden opwarmen en dat zal enorme gevolgen met zich meebrengen zoals verdroging, overstromingen, orkanen en het smelten van de ijskap.. Op 1 december 2014 hebben 62 van de 64 West-Vlaamse gemeenten waaronder ook Zuienkerke een engagementsverklaring ondertekend rond klimaat en energie om tegen 2020 20% minder C02 uitstoot te hebben. In samenwerking met de WVI en de provincie zullen actieplannen uitgewerkt worden om in de komende jaren maatregelen te nemen om tegen 2020 dit doel te bereiken.

De landbouwers hebben door het mooie weer een goed jaar gekend, er waren geen problemen met veel modder op de weg en de gewassen waren goed. Jammer genoeg zijn de prijzen van de granen , dieren en andere landbouwproducten veel te laag.

Jammer genoeg zijn er in 2014 veel te veel inbraken en diefstallen geweest. De inwoners van de vagevuurwijk hebben het initiatief genomen om een BIN op te richten, namelijk een buurt informatienetwerk. Het is een

samenwerkingsverband tussen de burgers en de lokale politie. Het is de bedoeling dat elke verdachte situatie via een coördinator zo vlug mogelijk gemeld wordt aan de politie. Bij deze wil ik dan ook de initiatiefnemers en ook de politie bedanken voor hun inspanningen. Houtave is de vorige weken ook niet gespaard gebleven van inbraken. In een bewonersvergadering is er ook al over nagedacht om dergelijk initiatief te nemen voor Houtave.

4 augustus 2014 was voor mij een speciale dag, dan is mijn jongste kleinzoon geboren ,maar het was ook op die dag dat 100 jaar geleden het Duitse leger België binnenviel. In heel veel steden en gemeenten is 100 jaar Grote Oorlog op een passende wijze herdacht. Ook in Zuienkerke . Op initiatief van de cultuurraad is er een werkgroep opgericht en deze mensen hebben 2 activiteiten georganiseerd namelijk een lezing gebracht door Wouter Delaere en een tweedaagse tentoonstelling over wat er in Zuienkerke allemaal gebeurd is in deze oorlog. Het was prachtig, proficiat en bedankt voor de vele inspanningen . Ik heb gehoord dat de werkgroep de komende jaren nog het een en andere zal organiseren rond de Groote Oorlog meer weet ik er nog niet over.

De cultuurraad zal weer zijn verschillende activiteiten organiseren zoals de kunstroute, cultuurcafé , 11 juli viering. maar iets nieuws is het bezoek aan Bergen dat dit jaar culturele hoofdstad is. De uitstap is gepland op zaterdag 12 september.
Dit jaar zullen weer heel wat activiteiten georganiseerd worden voor de jeugd zowel voor de kleuters als voor tieners. Voetballessen, crea atelier,buitenspeeldag op 1 april

in Meetkerke, sportkampen, kookactiviteit voor de kleuters, de alom gekende Roefel dag en zeker niet te vergeten de speelpleinwerking de Ploeters zullen ervoor zorgen dat de kinderen zich niet vervelen. Nieuw voor dit jaar is een lessenreeks gitaarspelen . Meer informatie kan je bekomen bij onze Eva van de jeugddienst en op onze gemeentelijke website.

De website van de gemeente wordt dit jaar volledig vernieuwd. Buiten ons driemaandelijks Polderkrantje dat zeer veel gelezen wordt zal er binnen enkele weken een aangepaste versie van ons informatieboekje ' Wegwijzer' bij alle inwoners in de bus vallen. Wegwijzer zal informatie verschaffen van de gemeentelijk diensten maar ook van de diensten van het OCMW.

Buiten de vele activiteiten die door de verschillende bejaardenbonden worden georganiseerd, zijn er weer een paar gemeentelijke initiatieven voor de senioren, namelijk de seniorendag,bezoek aan de 80 plussers en eventueel een tweede infonamiddag over het werken met een GSM, I-pad , of I-foon, Facebook, Twitter enz.

Beste mensen onze Danny gaat eind deze maand op pensioen. Danny die sedert april 2002 bij de gemeente werkte als rattenvanger was in al die jaren de kampioen van alle collega's van buurgemeenten in het aantal ratten vangen per jaar. In het begin was het de muskusrat die nu niet meer te zien is en nu gaat het vooral over de bruine en zwarte ratten. Danny bedankt voor je inzet en het gaat je goed op je pensioen.Onze gemeente is op 1 oktober ingestapt in het project boekbabys. Al de kindjes van 6 maanden ontvangen via de bib of via het consultatiebureau van Kind en gezin gratis een pakketje van 2 babyboekjes.

Als deze kindjes 15 maanden zijn krijgen ze opnieuw een peuterpakketje. Uit studies is gebleken dat kindjes die vroeg in aanraking komen met boeken meer kansen hebben op school en veel taalvaardiger zijn.

Wij zullen opnieuw de jeugd, toerisme, sport, cultuur ,senioren, gezin en landelijke verenigingen ondersteunen door het behoud van de subsidies en de nodige materiële steun.

Vooraleer we het glas heffen wil ik nog het college, de gemeenteraad, het OCMW en al het personeel bedanken voor hun inzet en steun. Ook zeer veel dank aan het feestcomité die al voor de vijfde maal instaat voor de organisatie van dit feest ,de 6 verengingen die in de tent klaar staan met allerlei lekkere dingen , ook veel dank aan de vele vrijwilligers die deze dag hebben ingericht. Ik wil jullie ook bedanken om met zoveel mensen in te gaan op de uitnodiging van het college en de gemeenteraad .Ik wens aan iedereen een gelukkig 2015, een zeer goede gezondheid, veel geluk en leute en tot op de volgende nieuwjaarsviering .


Bedankt, en geniet ervan.
Leve Zuienkerke