Bekendmaking beslissing plan- MER-plicht

 

Volgens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), B.S. 3 juni 1995, zoals herhaaldelijk gewijzigd en het Besluit van de vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s van 12 oktober 2007, B.S. 7 november 2007.

 

 

PRUP ‘ SOLITAIRE VAKANTIEWONINGEN’

Het gemeentebestuur van Zuienkerke, brengt ter algemene kennis dat

De Provincie West-Vlaanderen, dienst Ruimtelijke Planning een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Solitaire Vakantiewoningen – Brugge-Oostende, heeft opgesteld.

 

De screeningsnota en de beslissing van hogervermeld plan liggen ter inzage in:

- het gemeentehuis, elke werkdag van 9 uur tot 11 uur

- en op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be)

 

 Te Zuienkerke, op 12/06/2014

i.o.

De Secretaris                                                                       De Burgemeester

F. Goethals                                                                          A. De Vlieghe