1. Werkingssfeer

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website en haar sub-websites, waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiรซren van (delen van) documenten, en het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten. (Klikt u daartoe een of meerdere malen op de knop "Vorige" of "Back" van uw browser.) Door het enkele bezoek van deze website en haar sub-websites verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
    

 2. Toepasselijk recht

  Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de voor Zuienkerke bevoegde rechter. De taal van deze website is het Nederlands.

   
 3. Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

  Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

   
 4. Inhoud website

  De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan. U wordt dringend geadviseerd om, voordat u enige beslissing neemt (mede) op basis van informatie op deze website, de juistheid daarvan eerst te verifiรซren bij een daartoe competente persoon of instantie. Indien u meent feitelijke onjuistheden aan te treffen, stellen wij het op prijs dat van u te vernemen.

    
 5. Evident niet-serieuze inhoud

  Een groot deel van de inhoud van websites is van verstrooiende aard. Ook deze website kan zodanige inhoud bevatten.

   
 6. Links naar andere websites

  Indien op deze websites links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wijze van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat wij op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van die websites.

   
 7. Downloaden van bestanden

  Indien vanaf deze website, danwel vanaf websites waarnaartoe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload en/of getoond kunnen worden, geschiedt zulks downloaden geheel voor uw eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade, of voor welke schade ook, aanvaard wordt.

   
 8. Rechten van intellectuele eigendom

  Wij hebben op deze website in beginsel uitsluitend oorspronkelijk materiaal opgenomen. Waar in deze website namen van ondernemingen, producten of diensten worden genoemd is zulks uitsluitend bij wege van aanduiding geschied; alle handelsnamen en vergelijkbare aanduidingen worden erkend. Incidenteel is gebruik gemaakt van teksten en afbeeldingen die van derden afkomstig zijn; dit is slechts gebeurd bij wege van citaat of voorbeeld, en onder erkenning van de rechten daarop van die derden. Indien u mocht menen dat nochtans inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendom, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

   
 9. Goede smaak

  Wij hebben getracht om geen zaken op deze website op te nemen die kwetsend of discriminerend zouden kunnen zijn voor bepaalde personen of groepen. Indien u meent dat wij daarin niet geslaagd zijn, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.


Reacties en opmerkingen zijn steeds welkom op het volgende e-mail adres: info@mebosoft.be