Back to Top
zuienkerke logo 200px
 
hamburger menu 1

Gemeente Zuienkerke informeert.

Gemeente Zuienkerke behaalt het Save labelWelkomstwoord van de Burgemeester  

Op 6 september 2012 zijn we hiervoor de 1*” maal samengekomen voor de lancering van het save-charter voor onze gemeente. Op dat moment waren we er 11 Vlaamse gemeenten die het charter hadden  ondertekend.  We zijn intussen 3 jaar verder en ik denk en ik hoop dat er al veel meer gemeenten ons voorbeeld  hebben gevolgd.

Op 13 december 2012 zijn we rond de tafel gaan zitten om een inventaris op te maken van de acties die  Zuienkerke al onderneemt ter bevordering van de verkeersveiligheid, acties die aansluiten bij het Save  Charter. ln deze vergadering kwamen er een aantal mogelijke actiepunten naar voren die de gemeente  zou kunnen uitvoeren om aan het save-charter te voldoen. Het aanleggen van veilige fietspaden en  voetpaden, het inrichten van trage wegen, verkeerseducatie en sensibilisatie naar de scholen toe  behoorden daartoe. Ook het bijhouden van een ongevallen analyse, snelheidscontroles enz.  Op dat moment, we spreken van 2012, waren er een 10 tal actiepunten die Zuienkerke kon uitvoeren  om de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren.

Wat we allemaal gerealiseerd hebben zal  schepen van mobiliteit en verkeer, Wim Cools toelichten. De politiezone Blankenberge -Zuienkerke onder leiding van korpschef Hans Quaghebeur besteedt ook zeer veel aandacht aan de veiligheid van de  weggebruiker. In het zonaal veiligheidsplan is dat één van de prioriteiten. De korpschef zal straks daar  een woordje meer over zeggen.  Door de inspanningen van de gemeente en de politie hebben wij van de vereniging OVK : Ouders van  Verongelukte Kinderen een goedgekeurde evaluatie gekregen en krijgen we vandaag het Save label.  "Save" dat staat voor Samen Actief voor een Veilige gemeente. Wij zijn dan ook fier en vereerd dit label vandaag te mogen ontvangen en we staan garant dat we in de  toekomst verdere inspanningen doen om een save gemeente waardig te blijven. 

Vooraleer ik het woord geef aan schepen Wim Cools wil ik de mensen van OVK bedanken voor jullie initiatief om de gemeente bij te staan bij het zoeken naar maatregelen om het voor de weggebruiker  nog veiliger te maken. Ook dank aan de korpschef en zijn team voor al de inspanningen en de goede  samenwerking en laat ons hopen dat door al de acties die reeds uitgevoerd zijn en de maatregelen die  we in de toekomst nog zullen doen, dat dit bijdraagt om onze gemeente nog veiliger te maken.  Elk kind dat in het verkeer omkomt, is er één te veel.  

 

Toespraak van de Schepen van Mobiliteit en Verkeer.

 

Als schepen van mobiliteit en verkeer is het voor mij en voor de ganse gemeente een heel bijzondere  dag.  Drie jaar geleden deden wij als gemeentebestuur de belofte om onze gemeente nog verkeersveiliger te  maken door het ondertekenen van een SAVE-charter.  Kort nadien zaten we samen met de mensen van OVK (Ouders van verongelukte kinderen) om een  actieplan op te maken op maat van onze gemeente.

Hierbij een greep uit de realisaties die we samen hebben kunnen verwezenlijken.  Al vlug was het duidelijk dat we nog één groot knelpunt hadden, een fietspad van ons dorp tot aan de  Brugse Steenweg.  En jawel, met de nodige administratieve rompslomp en ook wat geluk konden we dit fietspad in  samenwerking met de Vlaamse overheid aanleggen.  

Wij mogen terecht met zijn allen fier zijn op deze realisatie, aanstaande vrijdag (11/09/2015) is de inhuldiging van het  nieuw fietspad voorzien. Ook bij de heraanleg van de wegenis langs de Driftweg te Nieuwmunster werd een veilig  tweerichtingsfietspad aangelegd en dit in samenwerking met onze buren uit De Haan.  Een volgend actiepunt, waar we samen met de scholen en de lokale politie aan werken, is  verkeerseducatie bij de schoolgaande kinderen. De leerlingen krijgen les in het verkeersveilig fietsen,  een fietsproef wordt afgenomen door de lokale politie.  Begin van dit schooljaar kregen de leerlingen een brief mee om de ouders erop te wijzen veilig te  parkeren als ze hun kinderen naar school brengen of afhalen (ook de politie komt regelmatig langs).  De leerlingen van het 4e leerjaar deden een ludieke actie om foutparkeerders te waarschuwen.  Dank aan de directeurs en de lokale politie voor deze vlotte samenwerking.  In Houtave en Nieuwmunster werden fietssuggestiestroken aangebracht om ook deze dorpskernen  fietsveilig te maken.

Een ander actiepunt was ook het aanpakken van de trage wegen. Wij denken hierbij aan de verbinding  Loweg - Mareweg, Hagebos - Noordede, de Biesestraat t.h.v. de Copsweg, de Kerkwegel en de  Vaartwegel zijn hele mooie realisaties. Als fietser moet je deze trage wegen zeker eens aandoen, echt  een aanrader en veilig!  Na rondvraag aan de bewoners van de Weimanstraat in de Vagevuurwíjk werden twee  snelheidsremmers aangelegd. Daar kan niemand meer te snel rijden!  

Vandaag worden we geëvalueerd en wordt ons het SAVE-label uitgereikt. Dit is echter geen eindpunt,  we zullen ons blijven inzetten voor de verkeersveiligheid op onze gemeente.  ln gedachten vergeten we nooit wat hier jaren geleden is gebeurd. Net daarom moeten we met zijn  allen blijven streven naar meer verkeersveiligheid en er alles aan doen om ongevallen en diep  mensenleed te vermijden.  Mag ik dan ook de mensen van OVK bedanken voor de aanzet maar ook jullie allen die elk op zijn eigen  manier ertoe bijdragen om onze gemeente VEILIG te maken.  We gaan verder voor een verkeersveilig Zuienkerke!        


 

Uit ons archief: 6 september 2012 

 

Het gemeentebestuur van Zuienkerke ondertekende het SAVE charter

 


De gemeente Zuienkerke gaat voor veiliger verkeer.

 

Op 6 september 2012, ondertekende het gemeentebestuur van Zuienkerke het SAVE-charter voor Steden & Gemeenten. SAVE staat voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Het charter is een initiatief van OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen vzw). Het gemeentebestuur geeft hiermee een duidelijk signaal zich actief in te zetten voor meer verkeersveiligheid.

Een veiliger verkeer voor alle weggebruikers blijft voor de gemeente een prioriteit.

De gemeente Zuienkerke is de 11de Vlaamse gemeente die het charter ondertekent.

De gemeente krijgt een jaar lang begeleiding van OVK, om een actieplan verkeersveiligheid uit te werken. In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar, die aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen:

  1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse
  2. De implementatie van het STOP-principe
  3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren
  4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau
  5. De voorbeeldfunctie van de stad/gemeente en van de beleidsverantwoordelijken
  6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren
  7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren

Volgende acties zullen o.a. genomen worden :

Het aanleggen van vrijliggende en veilige fietspaden. Het aanbrengen van suggestiestroken voor de fietsers.

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteund. OVK voert de strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.

http://save.ovk.beWelkomst woord door Dhr. burgemeester Alain De Vlieghe

Beste voorzitter en leden van OVK, schepenen, gemeenteraadsleden, leden van het OCMW , Korpschef zone Blankenberge - Zuienkerke, onze wijkagent Alex Blondelle, directie van het onderwijs te Zuienkerke, geachte aanwezigen.

Van harte welkom in de raadzaal van ons gemeentehuis voor de ondertekening van het SAVE - CHARTER.

Op 6 september 2012 ondertekende het gemeentebestuur van Zuienkerke het save-charter voor steden en gemeenten. Save dat staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer.

ledereen hier aanwezig kan het beamen, we zien langs onze wegen meer en meer borden verschijnen van de vereniging OVK.

De letters OVK staat voor de Vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen. Het is natuurlijk jammer te moeten zeggen dat er meer en meer borden te zien zijn maar het is de bedoeling van OVK dat er eigenlijk zo weinig mogelijk van deze borden in het straatbeeld verschijnen.

Met de ondertekening van het save charter hier vanavond is het de bedoeling dat ons gemeentebestuur zich engageert om samen met de mensen van OVK na te zien wat er nog allemaal kan gedaan worden om het voor de weggebruiker nog veiliger te maken . Het zijn soms kleine ingrepen die niet altijd veel geld moeten kosten, maar die toch zeer belangrijk kunnen zijn.

In het verleden heeft de gemeente Zuienkerke heel wat geïnvesteerd voor de veiligheid en dan zijn wij ook van plan in de toekomst.

Op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen en in ons programma op het item verkeer en veiligheid staat er: ' veiliger verkeer voor alle weggebruikers blijft een prioriteit'. Dit zijn geen loze verkiezingsslogans , maar daar zullen we in de toekomst zeker werk van maken.

Beste mensen, Zuienkerke heeft ongeveer 100 km gemeentewegen of beter gezegd landbouwwegen die wij moeten beheren, onderhouden en daar komt zeker bij wij dat wij als gemeentebestuur zorgen voor de veiligheid op deze wegen. Maar Zuienkerke heeft ook nog heel wat rijks- en gewestwegen die onze gemeente doorkruisen zoals de Oostende Steenweg, de Blankenbergse Steenweg, de Brugse Steenweg, de Nieuwe Steenweg enz. Deze wegen, die voor een stuk invalswegen zijn naar de kust en waar er zeer veel verkeer is, zijn niet in ons beheer.

Het is dan ook heel belangrijk dat de vereniging van OVK samen met het gemeentebestuur, aandringt bij de wegbeheerders van deze wegen om ook te investeren in de veiligheid op deze wegen. Volgens de statistieken gebeuren op deze wegen de meeste en zwaarste ongevallen

Vooraleer ik het woord geef aan Wim Cools, schepen van mobiliteit en verkeer, wil ik de mensen van OVK bedanken voor het initiatief die zij nemen om de gemeente bij te staan bij het zoeken naar maatregelen om het voor de weggebruiker nog veiliger te maken, en laat ons hopen dat deze samenwerking er toe bedraagt onze gemeente nog veiliger te maken.


Toespraak van Dhr. Wim Cools, schepen van Mobiliteit en Verkeer.

Als schepen van mobiliteit en verkeer is het vandaag voor mij en voor de hele gemeente een heel bijzondere dag.

Vandaag, bij de ondertekening van deze SAVE-charter, verbinden wij, het voltallig gemeentebestuur, zich ertoe om onze gemeente nog verkeersveiliger te maken. Het is niet dat we de laatste jaren weinig geïnvesteerd hebben in verkeersveiligheid. Neen, we zetten reeds enkele stappen in de goede richting, want met het aanleggen van afzonderlijke fietspaden, het schilderen van fietssuggestiestroken, het invoeren van zone dertig aan de scholen, snelheidsbeperkingen en het aankondigen van meer controles, zijn we al enkele jaren bezig.

Dat we echter steeds waakzaam dienen te blijven, spreekt voor zich. We denken hierbij onmiddellijk aan enkele vreselijke ongevallen die destijds gebeurden op ons grondgebied. Onbeschrijflijk menselijk leed die naast de familieleden en vrienden ook de ganse Zuienkerkse gemeenschap trof. Onder andere twee zware ongevallen waarbij 3 kinderen om het leven kwamen. Maarten, de zoon van de familie Petillion en Wendy en Meggie De Vlieghe, 2 dochters van onze burgemeester werden op abrupte wijze uit ons leven weggenomen.

We moeten alles, maar dan ook alles, in het werk stellen om ervoor te zorgen dat zo'n verkeersdrama's niet meer kunnen gebeuren. De herinnering aan deze jongeren toont ons dat we moeten blijven investeren in de verkeersveiligheid van onze gemeente.

Samen met de organisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, zullen wij een actieplan uitwerken om een algemeen en georganiseerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers nog beter te beschermen.

Want met veiligheid dienen wij niet zuinig te zijn.


Vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK)

"Word nooit lid van onze vereniging." Dat is het motto van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Hoe minder leden OVK telt, hoe groter het succes. Want niemand zou in een situatie mogen komen waarin ze lid kunnen worden van OVK.

OVK is een nationale lotgenotenvereniging van families van jonge verkeersslachtoffers die helaas ongeveer 1.600 leden telt. De organisatie werd opgericht door verschillende gezinnen van verongelukte kinderen in 1995 en heeft in 2005 een professioneel team aangeworven, ter ondersteuning van de actieve leden.

De doelstellingen van OVK zijn drievoudig: (i) hulp en ondersteuning bieden aan families die een kind verloren bij een verkeersongeval, (ii) het ondersteunen van de verbetering van de opvang en de begeleiding van families van verkeersslachtoffers door alle professionelen die met hen in contact komen en (iii) actief werken aan de bewustwording van de rol van elkeen inzake verkeersveiligheid.

De lotgenotenwerking bestaat eruit dat ouders andere families vergezellen op de lange weg van hun rouwverwerking. Door naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten, vinden de ouders en broers en zussen begrip voor hun situatie en hun gevoelens.

OVK plaatst ook SAVE-borden op plaatsen waar een ongeval is gebeurd. Een SAVE-bord heeft een dubbele functie: enerzijds is het voor de familie een aandenken aan het kind dat zij verloor en anderzijds wijst het de weggebruikers op hun verantwoordelijkheid.

De SAVE-borden maken deel uit van het SAVE-project. Om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen, wil OVK zowel het brede publiek als de overheden sensibiliseren. SAVE staat voor Samen Actief voor een VEitig verkeer. Voor het brede publiek is er het SAVE-charter voor de weggebruiker, dat iedereen kan ondertekenen. Het charter bestaat uit zeven gedragsregels voor een veiliger verkeer. Daarnaast heeft OVK ook een SAVE-charter voor steden en gemeenten ontwikkeld.

De ouders van OVK gaan ook regelmatig hun verhaal vertellen in middelbare scholen. Zo willen ze de jongeren, die op het punt staan hun rijbewijs te behalen, aansporen om veilig en verantwoord te rijden.

Voor meer uitleg nodigt OVK u uit om een kijkje te nemen op haar website www.ovk.be. Hier kunt u doorklikken naar de sterrenhemel en naar het SAVE-charter. Surf zeker ook eens naar de site voor de broers en zussen van een overleden kind: www.altijdbroeraltijdzus.be.

Neem ook eens een kijkje op de SAVE-website:http://save.ovk.be

 

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok