Toespraak van burgemeester Alain De Vlieghe

Geachte gedeputeerde Franky De Block, de heer Vangeluwe, vroegere gedupeerde en vroegere burgemeester van de gemeente Ledegem, meneer Surdiacour afdelingshoofd van AWV, De heer  Lobelle ontwerper, de Heer Dewitte aannemer, schepenen, gemeenteraadsleden, leden van het OCMW, Zuienkerkenaars die langs de route wonen waar het fietspad loopt, eigenaars en huurders die onteigend zijn, alle genodigden van harte welkom op de plechtige opening van het fietspad van Zuienkerke dorp naar de Brugse Steenweg.

ln het mobiliteitsplan van de gemeente Zuienkerke staan allerhande actiepunten om op korte of lange termijn te realiseren om het comfort en de veiligheid van de weggebruiker te verbeteren. Daarbij  hoort ook het aanleggen van veilige fietspaden. Om zoiets te realiseren moeten de nodige kredieten voorzien worden en moet men het initiatief nemen om een dossier op te maken. Het verhaal van het fietspad begint in maart 2006.

Het dossier met  subsidie onder de module 13 van het mobiliteitsconvenant wordt  opgemaakt in een startnota. ln dit dossier is er voorzien dat 80% van  de kosten gesubsidieerd worden door de overheid en 20% ten laste valt van de gemeente. ln de gemeenteraad van 27/03/2008 is er een  principiële beslissing genomen om studiebureau Lobelle aan te stellen om het ontwerp van het fietspad op te maken.  Na de startnota volgt een projectnota en deze nota is mits een paar aanpassingen onder invloed van allerhande adviesraden op 23/06/2010 conform verklaard door de auditor in de provinciale auditcommissie.


Op 25 november 2010 zijn de onteigeningsplannen  goedgekeurd in de gemeenteraad. 
De raming van de werken bedroeg 1.229.190 euro BTW inbegrepen, maar zonder ereloon en kosten van de onteigeningen. Voor onze  gemeente die 20% moest betalen was dat toch nog een grote investering. Ondertussen had ik vernomen dat er eventueel de mogelijkheid  bestond om alle kosten voor 100% gesubsidieerd te krijgen, maar om dat te verkrijgen moest het traject van het fietspad op het BFF: het  Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk ingepland worden.  

Ik heb direct een afspraak gemaakt met de heer Vangeluwe, toenmalig gedeputeerde van mobiliteit van de provincie West-Vlaanderen. De heer Vangeluwe samen met zijn medewerkers kwamen direct tot de conclusie dat dit stuk fietspad van 2450m een ontbrekende schakel is in de ketting om op een veilige manier te  kunnen fietsen van Oostende naar Knokke met toen al in het  achterhoofd dat de werken aan de A11 er zouden komen. Op 23  november 2010 heeft de gemeente schriftelijk de vraag gesteld om  het traject op te nemen op het BFF en nog geen 2 maand later, namelijk op de zitting van 16/12/2010, is ons dossier goedgekeurd door de Deputatie.

Dat was voor Zuienkerke een prachtig cadeau. Dan is alles een beetje in een stroomversnelling gegaan. De bouwaanvraag is ingediend en met wat discussie met afdeling natuur en bos over de rietkragen en het al dan niet aanleggen van een  tegengracht, want het traject ligt in vogelrichtlijnengebied, hebben  we de bouwvergunning verkregen op 26/11/2012.  We konden dus starten en op 3 mei 2013 was er de aanbesteding. Er waren 15 inschrijvingen. Aannemer Dewitte uit Maldegem was de  laagste inschrijver met een bedrag van 1.157.366,38 Euro en op 4  november 2013 is het bevel van aanvang der werken gegeven. Op dat  moment waren de weersomstandigheden niet goed: het was veel te nat om te werken in de polderklei. Als het weer een beetje beter was zijn de werken dan begonnen.

Buiten een paar discussies rond timing en over meer- en minwerken is het werk onder leiding van Lode, werfleider, zeer vlot en professioneel verlopen. De aannemer heeft  er ook voor gezorgd dat de omwonenden een minimum overlast van  de werken hadden. Op 9 februari van dit jaar zijn de werken  voorlopig overgenomen. Verleden week hebben we de eindafrekening gekregen en het totaal van alle werken bedraagt  1.336.940 Euro BTW inbegrepen zonder ereloon en onteigeningen.

Veel geld maar het resultaat mag gezien worden. Een prachtige realisatie met een mooie houten brug over de Blankenbergse Vaart en de  houten vangrails die passen in het mooie landschap, de nodige nieuwe openbare verlichting aan de kruispunten en ook de  ledverlichting in het wegdek. Het is een goede investering. Het fietspad wordt dan ook zeer veel gebruikt door fietsers maar ook door wandelaars en zelfs door skeelers. Voor de schoolgaande  kinderen en voor alle andere fietsers is dit traject een enorme meerwaarde. Door deze realisatie en door nog heel wat andere  werken zoals het inrichten van trage wegen en het regelmatig herstellen van onze landbouwwegen die ook gebruikt worden door de fietsers zal eri n de toekomst in Zuienkerke nog meer gefietst worden.

Bij deze wil ik nog mededelen dat we eergisteren het save-  label, save staat voor samen actief voor een veilige gemeente, gekregen hebben van de vereniging van verongelukte kinderen. Er zijn nog 2 projecten die op ons verlanglijstje staan, namelijk de  inrichting van een vrijliggend fietspad langs de Prins Leopoldstraat in  Nieuwmunster die een verbinding is met De Haan. Van dit traject is er al een dossier in opmaak in samenwerking met De Haan en een  fietspad langs een van onze gevaarlijkst gewestwegen, namelijk de  Oostende steenweg. Dat hebben we al dikwijls aangekaart maar dat  is niet zo eenvoudig aangezien naast de weg de Noordede zich  bevindt en de Oostende steenweg te smal is om naast de weg een fietspad te voorzien. Maar we blijven aandringen en we zoeken verder voor een oplossing.         

Waarom doen we deze plechtige opening en receptie? Ten eerste omdat we graag feesten maar zeker om bij deze gelegenheid de mensen te bedanken die op een of andere manier hebben meegewerkt aan deze realisatie. Ten eerste het Vlaamse gewest die het fietspad voor 100% betaald heeft, we hebben Ben Weyts Vlaams minister van mobiliteit ook uitgenodigd maar die is verontschuldigd. Zeker ook dank aan de vroegere minister van mobiliteit Hilde Crevits die zeker het nodige  gedaan heeft om het dossier goed te keuren, de provincie en in het  bijzonder de Heer Vangeluwe. De Diensten van AWV waar we niet  alleen voor dat fietspad zeer goed hebben samen gewerkt maar in  het verleden ook nog voor vele andere werken.

Bij deze gelegenheid wil ik ook De heer Jef Vanhoute van AWV, die nu op pensioen is, bedanken voor zijn aanwezigheid en voor de vele aangename samenkomsten en de goede samenwerking. Ook dank aan de  aannemer, het studiebureau, het comité van aankoop, de mensen die op de route van het fietspad lagen voor de verdraagzaamheid van de kleine ongemakken die ze hebben ondervonden en ook voor de mensen die onteigend zijn. De verwerving van de gronden is een  beetje moeizaam verlopen mede door de personeelswijziging bij de diensten van het Comité van Aankoop en doordat het comité verhuisd is van een Vlaamse afdeling naar een Federale materie, bedankt voor jullie geduld.

Vooraleer we er een op drinken geef ik graag het woord aan gedeputeerde: De Heer Franky De Block.

In zijn bevlogen dankwoord benadrukte de gedeputeerde het recreatieve, maatschappelijke belang en toeristische nut van de nieuwe fietsroute. Hij prees de gemeente Zuienkerke voor de samenwerking en de inzet voor de uitbouw van het fietsnetwerk.

Het nieuwe fietspad werkt ook ingeskeelerd, waarbij de jarige Cathy in de bloemetjes werd gezet.