De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 29 oktober 2015 om 20 uur.  

 

DAGORDE


Openbare zitting.  

1. Verslag van de vergadering van 30/09/2015.

2. Financiën: aanpassing meerjarenplan gemeente 2/2014-2019.

3. Financiën : gemeente budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2015 - vaststelling.

4. Centraal Kerkbestuur : budgetten 2016 - akteneming.

5. Vaststellen van de gemeentelijke bijdrage in de 1-lulpverleningszone West-Vlaanderen 1  voor het dienstjaar 2016.  

6. lmewo : goedkeuring van de agendapunten, voorgestelde fusieoperatie inclusief “Eandis  Assets' en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene  vergadering in buitengewone zitting d.d. 16/12/2015.  

7. Finiwo : goedkeuring dagorde en standpuntbepaling voor de buitengewone algemene  vergadering d.d. 16/12/2015.  

8. Farys : nieuw herwerkte statutenwijziging van TMVW onder voorbehoud van partiële  splitsing geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van 17/12/2015.  

9. Farys : IC TMVW partiële splitsing, rechtsgevolgen geagendeerd op de buitengewone  algemene vergadering van 17/12/2015.  

10. IVBO : agenda van de bijzondere algemene vergadering d.d. 16/12/2015 - goedkeuring.  

11. Onderwijs 2 aanpassingen aan het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool  ”t Polderhart - goedkeuring.  

12. Onderwijs: afsluiten convenant voor korte vervangingen leerkrachten van de  scholengemeenschap “De Oostkant” voor het schooljaar 2015-2016.  

13. Varia.  

 

De Secretaris:  F. Goethals

De Voorzitter:  N. Van den Bossche