Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 17 november 1997 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op de wet van 12/12/06 tot invoering van art. 130 bis in de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op art. 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende dat het ingevolge een processie te Zuienkerke op 29 mei 2016 noodzakelijk is uit hoofde van verkeersveiligheid verkeersbeperkingen van voorbijgaande aard in te voeren;

Gelet op de plaatstoestand die bestaat uit gemeente- en gewestwegen en de aanwezigheid van de bebouwde kom;

BESLUIT

Artikel 1:

Op zondag 29 mei 2016 tussen 9.00 uur en 12.00 uur ter gelegenheid van de processie te Zuienkerke is het verboden stil te staan en te parkeren:

 • in de Nieuwe Steenweg op de rijweg vanaf huisnummer 36 tot en met huisnummer 114, met inbegrip van het kerkplein,

 • in de Nieuwe Steenweg op de parkeerstrook aan de zijde van de pare huisnummers vanaf huisnummer 36 tot en met huisnummer 54A,

 • in de Kerkstraat,

 • in de Meetkerkestraat vanaf de Nieuwe Steenweg tot aan de ingang Lindenhof behalve op de voorziene parkeerstroken,

 • in het Lindenhof.

  Artikel 2:

  Alle nodige verkeersborden voortvloeiende uit het voorgaande artikel, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

  Artikel 3:

Inbreuken op de schikkingen van onderhavige verordening zullen gestraft worden met politiestraffen.

De Secretaris                                                                                    De Burgemeester

F. Goethals                                                                                       A. .De Vlieghe