Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 17 november 1997 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op de wet van 12 december 2006 tot invoeging van artikel 130bis in de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende dat ingevolge het organiseren van een schoolfeest te Nieuwmunster door Leefschool Akkerwinde op 25 juni 2016 het noodzakelijk is uit hoofde van verkeersveiligheid verkeersbeperkingen van voorbijgaande aard in te voeren;

Overwegende dat de Doelhofstraat een gemeenteweg is;

Gelet op het Gemeentedecreet;

BESLUIT:

Artikel 1:

Op zaterdag 25 juni 2016 wordt de Doelhofstraat afgesloten voor alle verkeer vanaf huisnummer 41 tot aan Hoeksam vanaf 11 uur tot 22 uur.

De verkeersbeperking wordt als volgt aangeduid:

 • Doelhofstraat t.h.v. huisnummer 41 en ter hoogte van kruispunt Doelhofstraat/Hoeksam: een schraag met bord C3

 • Kruispunt Brugse Steenweg/Smisjestraat: F41

 • Kruispunt Brugse Steenweg/Doelhofstraat: F45c

 • Kruispunt Smisjestraat/Doelhofstraat: F45c

 • Kruispunt Hoeksam/Doelhofstraat: F41

  Artikel 2:

  De hulpdiensten moeten steeds vrije doorgang kunnen hebben.

  Artikel 3:

  Overtredingen van onderhavig besluit worden bestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

De Secretaris                                                                                                De Voorzitter

F. Goethals                                                                                                   A. De Vlieghe