Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 17 november 1997 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op de wet van 12 december 2006 tot invoeging van artikel 130bis in de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende dat ingevolge het organiseren van een barbecue in de Lettenburgstraat het noodzakelijk is uit hoofde van verkeersveiligheid verkeersbeperkingen van voorbijgaande aard in te voeren;

Overwegende dat de Lettenburgstraat een gemeenteweg is;

Gelet op het gemeentedecreet;

BESLUIT:

Artikel 1

Op zaterdag 3 september 2016 vanaf 16 uur wordt de Lettenburgstraat afgesloten voor het verkeer en dit tussen de Weimanstraat en de Leembergstraat.

Een schraag (hek) met bord C1 wordt over de volledige breedte van de weg geplaatst t.h.v. de Lettenburgstraat 12 en de Lettenburgstraat 30.

Artikel 2

De hulpdiensten dienen te allen tijde doorgang te hebben.

Artikel 3

Overtredingen van onderhavig besluit worden bestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

 

De Secretaris,                                                                             De Burgemeester,

F. Goethals                                                                                A. De Vlieghe