21 juni 2017. – PolitiebesluitDE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN


Overwegende dat de thans aanhoudende droogte tot gevolg kan hebben dat er zich moeilijkheden voordoen om een normale drinkwaterbedeling te handhaven;

dat zich derhalve preventief tijdelijke maatregelen opdringen, onder  meer door onnodig verbruik van drinkwater tegen te gaan;

gelet op art.128 van de provinciewet, op de art. l en 2 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, omtrent de straffen bij onder meer provinciale reglementen vast te stellen.


BESLUIT:

Artikel l. Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

- voor het afspuiten van motorvoertuigen/ aanhangwagens en opleggers/ tenzij in het kader

   van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen

   waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;

- voor het vullen of bijvullen van particu1iere zwem- en plonsbaden/ van vijvers en het 

  bevoorraden van fonteinen;

- voor het reinigen van straten/ straatgreppels/ stoepen/ voetpaden en riolen;

- voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen/ tenzij in het kader

   van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;

- voor het besproeien van daken/ gevels/ tenten, luifels en sportterreinen;

- in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel,

   het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.


Artikel 2. Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot

veertien dagen en met een geldboete van € 3 tot € 25 of met één van de straffen alleen.

Artikel 3. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden en wordt onmiddellijk van kracht.


Brugge 21 juni 2017

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

Carl Decaluwe