Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op de het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op de Omzendbrief MOB/2007/01 van de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke kansen;

Gelet op de artikelen 112 en 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende dat er in de Oude Molenweg ter hoogte van de woningen met huisnummer 9, 11 en 13 regelmatig problemen ontstaan bij doorgang van landbouwverkeer wanneer ter hoogte van voornoemde woningen wagens geparkeerd staan;

Overwegende dat het voor een vlotte en veilige doorgang van het verkeer aangewezen is maatregelen te nemen inzake het parkeren ter hoogte van deze woningen;

Overwegende dat het een gemeenteweg betreft;

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel 1:

De aanvullende verkeersverordening goed te keuren waarbij het in de Oude Molenweg verboden is te parkeren ter hoogte van de woningen van huisnummer 9 tot en met nummer 13.

Artikel 2:

Het parkeerverbod wordt aangeduid door het verkeerbord E1.