Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op de Omzendbrief MOB/2007/01 van de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke kansen;

Gelet op de artikelen 112 en 117 van de Nieuwe Gemeentewet;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het talrijk zwaar landbouwverkeer dat in Nieuwe Steenweg door de bebouwde kom rijdt;

Overwegende dat om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker te optimaliseren in de bebouwde kom een snelheidsbeperkende maatregel noodzakelijk is;

Overwegende dat het een gewestweg betreft;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Artikel 1:

Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer goed te keuren waarbij een snelheidsbeperking tot 30 km/uur voor voertuigen van + 7,5 ton wordt ingevoerd in de bebouwde kom langs de Nieuwe Steenweg.

Deze reglementering begint en eindigt op de Nieuwe Steenweg ter hoogte van de agglomeratieborden zijnde de afbakening van de bebouwde kom.

Het begin van deze reglementering wordt kenbaar gemaakt d.m.v. de verkeersborden C43 (30km/u.) met onderbord “7.5 t.”.

Herhaling van deze reglementering telkens na elk kruispunt.

Het einde van deze reglementering wordt kenbaar gemaakt d.m.v. de verkeersborden C45 (30km/u.) met onderbord “7.5 t.”.

Artikel 2:

Het reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams gewest.

i.o.

De Secretaris                                                                                     De Voorzitter

F. Goethals                                                                                        N. Van Den Bossche