De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 1 maart 2018 om 18 uur.


DAGORDE


Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 25/01/2018.

2. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper voor onderhoud- en herstellingswerken aan het wegennet.

3. Centraal Kerkbestuur: advies rekening kerkfabrieken 2017 (O.L.-Vrouw Meetkerke ,Sint-Bavo Houtave, Sint-Bartholomeus Nieuwmunster, Sint-Michiel Zuienkerke) 

4. Varia.De Secretaris: F. Goethals

De Voorzitter: N. Van den Bossche