Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis dat door de Provincie West-Vlaanderen, Natuur en Landschapsecologie, d.d. 08/03/2018, een natuurvergunning is verleend aan 

Agentschap Wegen en Verkeer, Koning Albert I laan 1-2 bus 82, 8200 Brugge

Strekkende tot:

- Wijzigen vegetatie/KLE – vellen van 2 knotpopulieren

Gelegen:

Zuienkerke, Brugse Steenweg t.h.v. KMP 0,625 en 1,595

De beslissing met de daarbij horende stukken liggen ter inzage van het publiek op het gemeentehuis, Milieudienst, elke werkdag van 9 uur tot 12 uur, vanaf 22/03/2018 tot en met 01/04/2018

Tegen deze beslissing kan overeenkomstig artikel 17 en volgende van het besluit van 23 juli 1998 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, beroep worden ingediend bij de Minister.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

ANB – Buitendienst West-Vlaanderen

VAC – Jacob Van Maerlantgebouw

Koning Albert I laan 1.2 bus 74

8200 Brugge – Sint Michiels