Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 17 november 1997 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op de wet van 12/12/06 tot invoering van art. 130 bis in de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op art. 130 bis van de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende dat het ingevolge onderhoudswerken aan de Vagevuurstraat vanaf 5 november 2018 het noodzakelijk is uit hoofde van verkeersveiligheid verkeersbeperkingen van voorbijgaande aard in te voeren;

Gelet op de plaatstoestand die bestaat uit gemeentewegen en de aanwezigheid van de bebouwde kom;

Gelet op het gemeentedecreet;

BESLUIT

Artikel 1:

Naar aanleiding van onderhoudswerken aan de Vagevuurstraat wordt volgende straat volledig afgesloten voor het verkeer vanaf 5 november tot het einde der werken:

 • Vagevuurstraat.

  Een schraag (hek) met bord C3 wordt over de volledige breedte van de wegen geplaatst.

  Artikel 2:

  Eenrichtingsverkeer wordt ingesteld:

 • in de Blauwe Torenstraat vanaf het kruispunt met de Weimanstraat tot aan de Blankenbergse Steenweg, in de richting naar de Blankenbergse Steenweg.

 • in de Blankenbergse Dijk Zuid vanaf huisnummer 5b tot aan de Weimanstraat, in de richting van de Nieuwe Steenweg naar de Weimanstraat.

Artikel 3:

Omleiding wordt voorzien als volgt:

 • Inkomend verkeer: via Zuienkerke-dorp (Nieuwe Steenweg en Blankenbergse Dijk Zuid).

 • Uitgaand verkeer: via Blauwe Torenstraat richting Blankenbergse Steenweg

Artikel 4:

Alle nodige verkeersborden voortvloeiende uit het voorgaande artikel, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

Artikel 5:

Overtredingen van onderhavig besluit worden bestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.            

                                                                                                                                             De Burgemeester

                                                                                                          A. De Vlieghe