Back to Top
zuienkerke logo 200px
 
hamburger menu 1

Gemeente Zuienkerke informeert.

Financiële hulpverlening

Recht op maatschappelijk integratie

Het leefloon is een sociale uitkering die men enkel via het OCMW kan ontvangen. Elke persoon zonder bestaansmiddelen of met minder dan het wettelijk minimum, en die nergens anders rechten kan laten gelden op andere uitkeringen, kan een aanvraag indienen.

Eén van de voorwaarden die wordt gesteld voor het verkrijgen van leefloon, is dat er samen met het OCMW wordt gezocht naar een gepaste job.

Het maandelijks toegekende bedrag is onder andere afhankelijk van de gezinssituatie (alleenstaand, met of zonder kinderlast, samenwonend,...).Voorschotten

Wanneer sommige uitkeringen zoals pensioen, inkomensgarantie, werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsuitkering, enz... op zich laten wachten, kan het OCMW beslissen een voorschot toe te kennen op deze uitkeringen.

De door het OCMW toegekende voorschotten worden meestal rechtstreeks teruggevorderd van de uitbetalingsinstelling.

 
 
 

Steun / Toelagen

 
 
Aan een persoon of een gezin die in financiële moeilijkheden verkeert kan een financiële steunverlening toegekend worden. Het kan hier gaan om een éénmalige steun of een periodieke financiële toelage.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist telkens individueel of de gegeven steun al dan niet wordt teruggevorderd.

Voorbeelden hiervan zijn het betalen van de schoolonkosten, medische kosten, huurwaarborg,... .
 
 
 
 

Huursubsidies


Ook voor het aanvragen van huursubsidies, toegekend door de overheid, en/of OCMW-huurtoelage, kun je bij de sociale dienst terecht.VerwarmingstoelageOf we nu harde winters krijgen of niet, onze woning verwarmen moeten we zeker. Maar de energiefactuur kan hierdoor hoog oplopen. Elk jaar kent het ministerie een verwarmingstoelage toe. Om in aanmerking te komen moet u aan verschillende voorwaarden voldoen.


1. U behoort tot één van de volgende categorieën: (bedragen vastgesteld op 01/09/2011)
Categorie 1: u of een lid van uw gezin, heeft recht op een verhoogde
tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en uw jaarlijks
bruto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan € 15.672,71, verhoogd
met € 2.901,44 per persoon ten laste.
Categorie 2: uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan € 15.672,71,
verhoogd met € 2.901,44 per persoon ten laste.
Categorie 3: U geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling in
het kader van de wet op het consumentenkrediet en u kan uw
verwarmingsfactuur niet betalen.

2. U verwarmt uw woning met een van de volgende brandstoffen:
Huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas.

3. Hoeveel bedraagt de toelage?
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de prijs op uw factuur.
De toelage is beperkt tot 1500 liter en per gezin en bedraagt min € 210 en max. € 300.

4. Waar en wanneer aanvragen?
U kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke.

De aanvraag moet binnen de 60 dagen gebeuren na levering van de brandstof.
Bij uw aanvraag brengt u volgende documenten mee: identiteitskaart, factuur + bewijs van betaling, klevertje mutualiteit en een bewijs van het gezinsinkomen (het meeste recente aanslagbiljet en bankuittreksel met recente storting van loon of pensioen, ….).Categorie 1: u of een lid van uw gezin, heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en het gezinsinkomen is lager of gelijk aan de voor de categorie uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan vastgestelde grenzen.Onderwijscheques en onderwijspremie.De onderwijscheque is een cheque waarmee rechthebbenden verplichte schoolfacturen kunnen betalen. De cheque kost 2 euro in aankoop en heeft een waarde van 10 euro.  Rechthebbende studenten in het hoger onderwijs kunnen een onderwijspremie van 150 euro ontvangen.

Aanvragen kan bij de sociale dienst van het OCMW. 

Alle informatie over de voorwaarden voor aanvraag en gebruik van de onderwijscheques vindt u hier in de folder (link naar “folder onderwijscheques en onderwijspremie.pdf” alsook in het reglement (link naar “Reglement onderwijscheques.pdf

 Jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen.De jeugdvoordeelpas geeft recht op 50% korting op vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren die georganiseerd worden door de gemeentelijke jeugddienst van Zuienkerke (speelpleinwerking, sportkampen…..)

Jeugdvoordeelbonnen kunnen gebruikt worden voor vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren georganiseerd worden door andere organisaties dan de gemeentelijke jeugddienst (jeugdverenigingen, sportclubs….) Een jeugdvoordeelbon kan aangekocht worden voor 4 euro en heeft een waarde van 10 euro (= 40% korting)  

Per kalenderjaar wordt een maximaal budget van 100 euro per kind/jongere voorzien voor de tussenkomst in de jeugdvoordeelpas en/of jeugdvoordeelbonnen.

Aanvragen kan bij de sociale dienst van het OCMW  en bij de gemeentelijke jeugddienst.

Alle informatie over aanvragen en gebruiksvoorwaarden vindt u hier in de folder (link naar “Folder jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbon.pdf”) alsook in het reglement (link naar “Reglement jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen Gemeente Zuienkerke.pdf)

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok