Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Zuienkerke in beeld

Bekendmaking meldingsakte voor de plaatsing van een gastank Kapellestraat 14

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Volgende aanvrager(s)

Lycke Géry

heeft een melding ingediend voor:

            - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3

Kort omschreven gaat het over een gastank.

De melding heeft betrekking op een terrein gelegen te:

Kapellestraat 14, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie C, nr 0332 LDe aktename ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeU kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

U zendt hiertoe een verzoekschrift per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs naar: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel. U doet dit binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 15 mei 2020 (dag niet inbegrepen)

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en 4 fotokopies of een digitale kopie. Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de gewestelijk omgevingsambtenaar en aan de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

U bent een rolrecht verschuldigd van :

-200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

-100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuurscolleges. (http://www.dbrc.be/vergnningsbetwistingen)

Bekendmaking beslissing van de deputatie voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tweede kleine windmolen Oosternieuwweg 13

BEKENDMAKING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Brusselle DennisHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingenKort omschreven gaat het over het aanvraag tweede kleine windmolen Dennis Brusselle.De aanvraag heeft als adres(sen):

Kadastraal bekend: Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie B, nr 0224 ADe Deputatie heeft op 23/04/2020 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving van 5/5/2020 tot 4/7/2020 op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.beU kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) aan Agentschap voor Natuur en Bos (Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel). U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij de beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager, het College van Burgemeester en Schepenen van Zuienkerke en aan de deputatie van West-Vlaanderen. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

-       Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek

-       De volgende referentie: “dossiernummer” OMV_2019157674

-       De redenen waarom u beroep aantekent;

-       Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

-       Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van € 100 op de rekening van het Omgevingsfonds (BE 04 3751 1109, 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning ‘dossiernummer’” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning voor de ophoging van een terrein gelegen Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie D, nr 0125 A

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning verleend door de deputatie voor een vegetatiewijziging in de Assestraat

BEKENDMAKING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Versyck PharyHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor: VEGETATIEWIJZIGINGENKort omschreven gaat het over het dhr en mevr versyck - kapvergunning III (2).De aanvraag heeft als adres(sen):

Nabij Assestraat,

Kadastraal bekend voor grondgebied Zuienkerke: Afdeling 1 (ZUIENKERKE) , sectie B, nrs 0635, 0646 B , 0397 F , 0633 , 0664 , 0643 B , 0637 D , 0646 A , 0647 , 0634 , 0687 , 0638 , 0645 A , 0686 A , 0640 , 0632 , 0639 , , 0636 A , 0397 G , 0644 ADe Deputatie heeft op 23/04/2020 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving van 5/5/2020 tot 4/7/2020 op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.beU kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) aan Agentschap voor Natuur en Bos (Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel). U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij de beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager, het College van Burgemeester en Schepenen van Zuienkerke en aan de deputatie van West-Vlaanderen. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

-       Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek

-       De volgende referentie: “dossiernummer” OMV_2020016472

-       De redenen waarom u beroep aantekent;

-       Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

-       Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van € 100 op de rekening van het Omgevingsfonds (BE 04 3751 1109, 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning ‘dossiernummer’” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Gratis inforeeksen “Starten met een eigen zaak na je 50ste ”

Eindelijk die droom waarmaken en een eigen zaak starten na je 50ste? Steeds meer mensen kiezen voor het ondernemerschap tijdens de laatste 10 à 15 jaar van hun carrière.

Maar bij het opstarten van een zaak op oudere leeftijd komt er wel wat om de hoek kijken! Daarom organiseert Integraal VZW (de 50+ ondernemerswerking van UNIZO en Liantis) een praktische opleidingsreeks over het starten met een eigen zaak na je vijftigste.

Tijdens de vierdelige namiddagcyclus krijg je uitgebreid informatie over de startmodaliteiten, over je nieuwe zelfstandigenstatuut en de gevolgen op je pensioen en sociaal statuut, over de bijdragenregeling in hoofd- en bijberoep, over je (aanvullende) sociale bescherming, over verdere begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden, over subsidies & premies zoals de “Transitiepremie 45+”, “Springplank”,… , kredieten & startersleningen en over het versterken van je ondernemersvaardigheden. 

Vijftigplussers die dromen van een nieuwe carrière als zelfstandige ondernemer, kunnen deelnemen op 2 plaatsen in Vlaanderen (te Berchem -Syntra Campus Antwerpen en te Roeselare - Liantis kantoor). De informatiereeks gaat eind november 2019 van start. Deelname is kosteloos, vooraf inschrijven is wel verplicht.

Wens je meer informatie of in te schrijven, mail dan uw naam en adresgegevens naar marc.gommers@integraalvzw.be, bel naar 02 21 22 221 of schrijf u in via de website www.ondernemen50plus.com (rubriek ‘Ons Aanbod – Start 50+’). 

                                                                              

Subcategorieën

Pagina 1 van 3

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok