Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Officiële bekendmakingen

Tijdelijke politieverordening n.a.v. Bartholomeusfeesten te Nieuwmunster op 24, 25 en 26/08/2018

Geschreven: maandag 30 juli 2018 08:55
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden en de opeenvolgende wijzigingen;

Gelet op het Ministerieel rondschrijven van 17 november 1997 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op de wet van 12 december 2006 tot invoeging van artikel 130bis in de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende dat het ingevolge de activiteiten van de Bartholomeusfeesten het noodzakelijk is uit hoofde van verkeersveiligheid verkeersbeperkingen van voorbijgaande aard in te voeren;

Gelet op de plaatstoestand die bestaat uit gemeentewegen en de aanwezigheid van de bebouwde kom;

Gelet op het Gemeentedecreet;

BESLUIT:

Artikel 1:

Naar aanleiding van de activiteiten van de Bartholomeusfeesten geldt een verkeers- en parkeerverbod:

§  op het kerkplein te Nieuwmunster vanaf 23/08/2018 om 8.00u tot 26/08/2018 om 18.00u.

§  in de Doelhofstraat vanaf huisnummer 1 tot aan huisnummer 37 te Nieuwmunster vanaf 25/08/2018 om 9.00u tot 26/08/2018 om 18.00u.

Artikel 2:

Alle nodige verkeersborden voortvloeiende uit het voorgaande artikel, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.

Artikel 3:

De hulpdiensten moeten steeds vrije doorgang kunnen hebben.

Artikel 4:

Overtredingen van onderhavig besluit worden bestraft met politiestraffen voor zover geen wet of hogere verordening andere straffen voorziet.

De Algemeen Directeur                                                                               De VoorzitterF. Goethals                                                                                                   A. De Vlieghe

Meer artikelen...

 1. Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het bouwen landbouwloods voor landbouwmachines en herstelplaats gelegen Blauwetorenstraat 1
 2. Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis Oude Molenweg 18.
 3. Bekendmaking meldingsakte voor de plaatsing van een bovengrondse propaangastank in de Molenweg 9
 4. Bekendmaking van een beslissing met betrekking tot een natuurvergunning voor het vellen van 2 knotpopulieren in de Brugse Steenweg.
 5. Bekenmaking meldingsakte voor plaatsen van een veranda Kerkebilk 8
 6. Bekendmaking meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 Vagevuurstraat 17
 7. Verkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de invoering van een zone 30 in de Doelhofstraat.
 8. Verkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de snelheidsbeperking tot 30 km/u voor voertuigen +7,5 ton in de Nieuwe Steenweg.
 9. Aanvullende verkeersverordening inzake toegangsverbod via de verbindingsweg tussen de Blankenbergse Steenweg en de Blauwe Torenstraat
 10. Aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van parkeerverbod in een gedeelte van de Oude Molenweg.
 11. Politlebesluit van de gouverneur betreffende verlenging van het captatieverbod voor beregening vanuit waterlopen voor recreatieve doeleinden in West-Vlaanderen.
 12. Politiebesluit van de gouverneur betreffende verlenging van het verbod voor gebruik drinkwater voor welbepaalde doeleinden in West-Vlaanderen
 13. Politiebesluit i.v.m. drinkwaterbedeling
 14. Vogelgriep: VERLENGING EN VERDERE VERSOEPELING van de preventieve maatregelen
 15. Vogelgriep: versoepeling van de preventieve maatregelen
 16. Vogelgriep : informatie gericht aan de hobbyhouders van pluimvee en vogels