Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Officiële bekendmakingen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning m.b.t. het windpark Zuienkerke/Brugge.

BEKENDMAKING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

NV ELICIOHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

            - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteitenKort omschreven gaat het over het windpark zuienkerke/brugge.De aanvraag heeft als adres(sen):Blauwe Torenstraat

Kadastraal bekend: Afdeling 1 (ZUIENKERKE) , sectie D, nrs 590, 591, 592, 593, 594, 598A & 599ADe deputatie heeft op 21/03/2019 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd geweigerd.De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.beU kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de departement Omgeving op het volgende adres: Afd Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij de beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het College van Burgemeester en Schepenen van Zuienkerke en de deputatie van West-Vlaanderen. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  • Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek

  • De volgende referentie: “dossiernummer” OMV_2018082401

  • De redenen waarom u beroep aantekent;

  • Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

  • Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van € 100 op het rekeningnummer van het omgevingsfonds BE 04 3751 1109 9031 met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018082401” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Pagina 1 van 21

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok