Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Officiële bekendmakingen

Bekendmaking meldingsakte voor een bronbemaling op een terrein gelegen Blankenbergse Dijk Zuid 9

Geschreven: woensdag 18 april 2018 13:35
BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Volgende aanvrager(s)

FRANS VERHELST

heeft/hebben een melding ingediend voor:

            - de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling.

De melding heeft betrekking op een terrein gelegen te:

Blankenbergse Dijk Zuid 9, 8377 Zuienkerke,

Kadastraal bekend: Afdeling 1 (ZUIENKERKE) , sectie C, nr 0005 CDe meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeU kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

U zendt hiertoe een verzoekschrift per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs naar: Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel. U doet dit binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 18 april 2018 (dag niet inbegrepen)

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en 4 fotokopies of een digitale kopie. Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de gewestelijk omgevingsambtenaar en aan de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

U bent een rolrecht verschuldigd van :

-200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

-100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuurscolleges. (http://www.dbrc.be/vergnningsbetwistingen)

Meer artikelen...

 1. Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamezuil t.h.v. Polderwind
 2. Tijdelijke politieverordening n.a.v. Buitenspeeldag te Zuienkerke op 18/04/2018
 3. Bekendmaking van een beslissing met betrekking tot een natuurvergunning voor het vellen van 2 knotpopulieren in de Brugse Steenweg.
 4. Bekenmaking meldingsakte voor plaatsen van een veranda Kerkebilk 8
 5. Bekendmaking meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 Vagevuurstraat 17
 6. Verkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de invoering van een zone 30 in de Doelhofstraat.
 7. Verkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de snelheidsbeperking tot 30 km/u voor voertuigen +7,5 ton in de Nieuwe Steenweg.
 8. Aanvullende verkeersverordening inzake toegangsverbod via de verbindingsweg tussen de Blankenbergse Steenweg en de Blauwe Torenstraat
 9. Aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van parkeerverbod in een gedeelte van de Oude Molenweg.
 10. Politlebesluit van de gouverneur betreffende verlenging van het captatieverbod voor beregening vanuit waterlopen voor recreatieve doeleinden in West-Vlaanderen.
 11. Politiebesluit van de gouverneur betreffende verlenging van het verbod voor gebruik drinkwater voor welbepaalde doeleinden in West-Vlaanderen
 12. Politiebesluit i.v.m. drinkwaterbedeling
 13. Vogelgriep: VERLENGING EN VERDERE VERSOEPELING van de preventieve maatregelen
 14. Vogelgriep: versoepeling van de preventieve maatregelen
 15. Vogelgriep : informatie gericht aan de hobbyhouders van pluimvee en vogels
 16. OPMAAK VAN DE GEMEENTELIJKE LIJST VAN GEZWORENEN DIE KUNNEN WORDEN AANGEWEZEN OM IN EEN ASSISENHOF TE ZETELEN