Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Officiële bekendmakingen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het slopen en plaatsen van een niet betreedbare elektriciteitscabine in de Nieuwe Steenweg.

Geschreven: dinsdag 19 juni 2018 16:12
BEKENDMAKING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)CVBA Eandis (Eandis)Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

     - stedenbouwkundige handelingen

     - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteitenKort omschreven gaat het over het slopen metalen cabine en plaatsen niet betreedbare elektriciteitscabine nr. 11055 voor openbaar nut.De aanvraag heeft als adres(sen):

Nieuwe Steenweg,

Kadastraal bekend: Afdeling 1 (ZUIENKERKE) , sectie A, nr 0431 B & nr 0431 HHet College van Burgemeester en Schepenen heeft op 11 juni 2018 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.beU kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie West-Vlaanderen op het volgende adres: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge).

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij de beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het College van Burgemeester en Schepenen van Zuienkerke. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek

 • De volgende referentie: “dossiernummer” 2018/11 - OMV_2018029116

 • De redenen waarom u beroep aantekent;

 • Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

 • Of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van € 100 op het rekeningnummer BE 21 0910 1313 1203 van de provincie West-Vlaanderen met als referentie “beroep omgevingsvergunning ‘dossiernummer’” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Meer artikelen...

 1. Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor ophoging akkerland in de Loweg.
 2. Aanwerving personeel technische dienst.
 3. Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een voetweg t.h.v. Draaiboomstraat 1
 4. Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het plaatsen van vlaggenmasten Polderwind 4
 5. Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen Moerdreve 1
 6. Bekendmaking meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 Polderwind 4
 7. Tijdelijke politieverordening n.a.v. een openluchttentoonstelling in Houtave-dorp op 8 juli 2018.
 8. Tijdelijke politieverordening n.a.v. tocht met overnachting in de Vaartstraat op 22 en 23/06/2018
 9. Bekendmaking meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 (bronbemaling) t.h.v. de Blankenbergse Steenweg 78
 10. Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het plaatsen van publiciteitsbord Blankenbergse Steenweg 78
 11. Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het uitbreiden bestaande tuinberging Leeglandstraat 5A
 12. Bekendmaking van een beslissing met betrekking tot een natuurvergunning voor het vellen van 2 knotpopulieren in de Brugse Steenweg.
 13. Bekenmaking meldingsakte voor plaatsen van een veranda Kerkebilk 8
 14. Bekendmaking meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 Vagevuurstraat 17
 15. Verkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de invoering van een zone 30 in de Doelhofstraat.
 16. Verkeer: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de snelheidsbeperking tot 30 km/u voor voertuigen +7,5 ton in de Nieuwe Steenweg.