Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Officiële bekendmakingen

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het bouwen melkveestal en exploitatie Nieuwe Steenweg 97

 

BEKENDMAKING

BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Scheemaeker Frank

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

     - stedenbouwkundige handelingen

     - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het scheemaeker frank - bouw melkveestal.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Nieuwe Steenweg 97,

Kadastraal bekend: Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie B, nrs 0449 F, 0447 B, 0448 A, 0454 G, 0457, 0453 C, 0446 A, 0454 F, 0456 A & 0452  

De deputatie heeft op 10/06/2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • Ofwel via omgevingsloket.be
 • Ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
  Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP) – Koning Albert II-laan 20 bus 12 – 1030 Brussel

Of aan  (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op kleinhandelsactiviteiten)
Agentschap Innoveren en Ondernemen – Koning Albert II-laan 35 bus 12 – 1030 Brussel

Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op vegetatiewijzigingen)
Agentschap Natuur en Bos – Havenlaan 88 bus 75 – 1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs; of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing
 • Het college van burgemeester en schepenen van Zuienkerke
 • De deputatie van West-Vlaanderen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • De volgende referentie: OMV_2020152742
 • De redenen waarom u beroep aantekent;
 • Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • Of u gehoord wenst te worden.

(*) stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “ beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van  het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijkomende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Pagina 8 van 28

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok